فرمايشات حضرت آقای حاج دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه سال ١٣٩۸

 

سوم فروردین ۱۳۹۸ ١-١ -٩۸