جناب آقای مهندس سید علیرضا جذبی (ثابتعلی)

متن بیانات  آقای مهندس سید علیرضا جذبی (ثابتعلی) در مورد وقایع اخیر -  96/12/05     PDF

 

 

سخنرانی آقای کاشانی در ایام ماه رمضان و ماه محرم

سال 1385

سخنرانی جناب آقای کاشانی دولتسرا (21 رمضان)

سخنرانی جناب آقای کاشانی عصر 22 رمضان

سخنرانی جناب آقای کاشانی عصر 23 رمضان

سخنرانی جناب آقای کاشانی شب 23 رمضان

سال 1386

سخنرانی جناب آقای کاشانی هجدهم ماه رمضان

سخنرانی جناب آقای کاشانی نوزدهم ماه رمضان (صبح-عصر-شب-احیاء)

سخنرانی جناب آقای کاشانی بیستم ماه رمضان

سخنرانی جناب آقای کاشانی بیست یکم ماه رمضان (صبح-عصر-شب-احیاء)

سخنرانی جناب آقای کاشانی بیست سوم ماه رمضان (عصر-شب-احیاء)

سال 1387

سخنرانی جناب آقای کاشانی نوزدهم ماه رمضان (صبح-عصر-شب-احیاء)

سخنرانی جناب آقای کاشانی بیست یکم ماه رمضان (صبح-عصر-شب-احیاء)

سخنرانی جناب آقای کاشانی بیست دوم ماه رمضان

سخنرانی جناب آقای کاشانی بیست سوم ماه رمضان (عصر-شب-احیاء)

سخنرانی جناب آقای کاشانی عصر بیست سوم ماه رمضان