فرمايشات حضرت آقاي دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه سال ١٣٩٢

 

٣٣٦-مجلس شب جمعه  29-12-92(دریای رحمت الهی-زدودن کدورت ز دل-انتخاب راه  درست -آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٣٣٥-مجلس صبح پنجشنبه  29-12-92( اولویت لطف بر قهر خداوند -آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٣٣٤-مجلس صبح چهارشنبه  28-12-92(جشن چهارشنبه سوری-شادی-روزنه رحمت الهی-غرور-خانمها ) کیفیت بالاتر

٣٣٤-مجلس عصر دوشنبه  26-12-92(شرفیابی خدام- آقایان ) کیفیت بالاتر

٣٣٣-مجلس صبح  یکشنبه25 -12-92(صحت و سقم شعر - نستاندن و به گرفتن - برداشت فرد از سختی و شیرینی - شکرگزاری -خانمها)    کیفیت بالاتر    

٣٢3-مجلس صبح شنبه 24-12-92( آسودگی  از موج های زندگی - دوستی با تمام عالم - بایکوت خبری - رو به پایان بودن ناخوشیها  - خانمها )   کیفیت بالاتر    مکتوب

٣٢٢-مجلس صبح شنبه 24-12-92( ضرورت اتحاد وهماهنگی فقرا- آقایان )   کیفیت بالاتر

٣٢١-مجلس صبح جمعه  23-12-92(مقام ابراهیم و اسماعیل (ع)،ذبح عظیم-تفسیر آیات قرآن با قرآن -خانمها)    کیفیت بالاتر

٣٢٠-مجلس صبح جمعه  23-12-92(مسبوق بودن رحمت و دوستی بر غضب-آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٣١٩-مجلس صبح پنجشنبه  22-12-92( مصافحه و اهمیت آن-بوسیدن دست در مصافحه- -آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٣١٨-مجلس صبح چهارشنبه  21-12-92(پرهیز از نیک پنداشتن عمل - اراده الهی - تفاوت شعر شعرای عارف و غیر - بایکوت خبری-خانمها ) کیفیت بالاتر

٣١٧-مجلس شب دوشنبه 18 -12-92( ما اهل صلح هستیم-خانمها)    کیفیت بالاتر    مکتوب      

٣١٦-مجلس صبح  یکشنبه18 -12-92(زمان مرگ - اثر کارهای ظاهرا کوچک نزد خداوند - حرکت زندگی و سکون مرگ است -خانمها)    کیفیت بالاتر

٣١٥-مجلس صبح شنبه 17-12-92( همبستگی فقرا-محبت- در مهربانی آب زلال و دردفاع سنگ خارا - خانمها )   کیفیت بالاتر

٣١٤-مجلس صبح شنبه 17-12-92( آثار همبستگی - آقایان )   کیفیت بالاتر

٣١٣-مجلس صبح جمعه  16-12-92(هر که را خواهی براندازی, با درویشان در اندازی -خانمها)    کیفیت بالاتر

٣١٢-مجلس صبح جمعه  16-12-92(شکر نعمت-آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٣١١-مجلس صبح پنجشنبه  15-12-92( حفظ همبستگی و مشورت در همه امور -آقایان  )  کیفیت بالاتر  

۳۱۰-مجلس عصر چهارشنبه  14-12-92(ترجمه های قرآن - معانی پیچیده لغات - لزوم دانستن معانی لغات قرآن-خانمها ) کیفیت بالاتر

٣٠٩-مجلس صبح چهارشنبه  14-12-92(شبهه در تعلیم ذکر - انتساب مفاخر شیعه به اهل سنت - ترس از دست دادن نعمت و امید بدست آوردن نعمت - رسیدن دعا-خانمها ) کیفیت بالاتر

٣٠٨-مجلس صبح  یکشنبه11-12-92(چهار قل در قرآن - شرح کنت کنزا مخفیا - عبادت و بندگی - تکلیف  و درک به میزان استعداد -خانمها)    کیفیت بالاتر

٣٠٧-مجلس عصر شنبه 10-12-92( ادامه دادن تحقیق-نجدالهدایه و طبابت حضرت آقای نور علیشاه-بادام تلخ-روغن گردوی سوخته و رویش مو-خاک شیر -خانمها)    کیفیت بالاتر

٣٠٦-مجلس صبح شنبه 10-12-92( آدم و شیطان -خانمها)    کیفیت بالاتر

٣٠٥-مجلس صبح جمعه 9-12-92(خلوص نیت، فهم یگانگی خداوند -خانمها)    کیفیت بالاتر

٣٠٤-مجلس صبح جمعه  9-12-92(خلوص نیت-آقایان  )  کیفیت بالاتر  

۳۰۳-مجلس صبح چهارشنبه  7-12-92(پاسخ به گله از موفق نشدن در کارها - تحلیل و تشخیص تقصیر خود-خانمها ) کیفیت بالاتر

٣٠٢-مجلس صبح  یکشنبه 4-12-92(حرکت و سکون - شادی و نشاط - امانتداری - سوم اسفند - هماهنگی و اتحاد - نقش خانمها در جامعه -خانمها)    کیفیت بالاتر

٣٠١-مجلس صبح شنبه 3-12-92(سوم اسفند روز درویش-همدلی -خانمها)    کیفیت بالاتر

٣٠٠-مجلس صبح شنبه 03-12-92( سوم اسفند روز درویش - آقایان )   کیفیت بالاتر

٢٩٩-مجلس صبح جمعه 2-12-92(توبه،تلقی نادرست از اسلام و دستورات آن ،تدبر در آیات قرآن -خانمها)    کیفیت بالاتر

٢٩٨-مجلس صبح جمعه  2-12-92( اسلام دین خشونت وتفرقه نیست-آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٢٩٧-مجلس صبح پنجشنبه  01-12-92( منشاء اختلاف مسلمانان و رفع آن-آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٢٩٦-مجلس صبح چهارشنبه  30-11-92(نفخه الهی در انسان - حس ششم - روح و بدن - حیات-خانمها ) کیفیت بالاتر

٢٩٥-مجلس صبح یکشنبه 27-11-92(دوران طفولیت -ماندگاری خاطره -توسعه بیدخت - نیت مومن - مربی-آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٩٤-مجلس صبح شنبه26-11-92(اعتیاد-ترک اعتیاد-همت-موقعیت انسانها-تکامل -خانمها)    کیفیت بالاتر

٢٩٣-مجلس صبح شنبه 26-11-92( اهمیت داشتن اجازه- آقایان )   کیفیت بالاتر

٢٩٢-مجلس صبح جمعه 25-11-92(خواب و تعبیر آن، دعا و استجابت آن-خانمها)    کیفیت بالاتر

٢٩١-مجلس صبح جمعه   25-11-92( تکریم انسان و عدل الهی-آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٢٩٠-مجلس صبح پنجشنبه  24-11-92( یاد خدا عامل دوری از گناه -آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٢٨٩-مجلس صبح چهارشنبه  23-11-92(روح-ارتباط جسم و روح-شرکت در مراسم سرور و شادی-خانمها ) کیفیت بالاتر

٢٨٨-مجلس صبح یکشنبه 20-11-92( سالگرد حضرت آقای صالح‌ علیشاه‬ طاب ثراه -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٨٧-مجلس صبح شنبه 19-11-92(عقل شرعی و تشخیص وظایف و موقعیت -خانمها)    کیفیت بالاتر

٢٨٦-مجلس صبح شنبه 19-11-92( مباهله -مناظره و شرایط آن - آقایان )   کیفیت بالاتر

٢٨٥-مجلس صبح جمعه 18-11-92(تکامل تدریجی در سلوک -خانمها)    کیفیت بالاتر

٢٨٤-مجلس صبح جمعه   18-11-92( یاد خدا در عمره مفرده-آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٢٨٣-مجلس صبح پنجشنبه  17-11-92( ایجاد تحریف در تاریخ -آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٢٨٢-مجلس صبح چهارشنبه  16-11-92(پیروی از هوای نفس بالاترین دشمن انسان -جهل-تسلط بر فکر-خانمها ) کیفیت بالاتر

٢٨١-مجلس عصر دوشنبه 15-11-92(قواعد ادیان الهی منطبق بر فطرت-فاتحه-سوره یونس-خانمها)  کیفیت بالاتر

۲۸۰-مجلس صبح یکشنبه 13-11-92(شطح - علوم امروزی - طی الارض - تعدد مکانها نسبت به وجود خود ماست -خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٧٩-مجلس عصر شنبه 12-11-92( انتقاد صنفی-وسواس و وسوسه-اثر اعتقاد در درمان-هوميوپاتی-معالجه به مثل و معالجه به ضد - آقایان )   کیفیت بالاتر

٢٧٨-مجلس صبح شنبه 12-11-92(شیطان - احتراز از تخلفات کوچک - کوچک نشمردن عمل خیر -خانمها)    کیفیت بالاتر

٢٧٧-مجلس صبح شنبه 12-11-92( هر چه از دوست می رسد خوب است - آقایان )   کیفیت بالاتر

٢٧٦-مجلس صبح جمعه   11-11-92( اصلاح فرد و جامعه-آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٢٧٥-مجلس صبح پنجشنبه  10-11-92( سالگرد حضرت آقای سلطان علیشاه طاب ثراه -آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٢٧٤-مجلس صبح چهارشنبه  9-11-92(شکر نعمت- درک مفاهیم دعا-دعای کمیل-اثر بیعت-خانمها ) کیفیت بالاتر

٢٧٣-مجلس صبح پنجشنبه  3-11-92( کسالت روحانی و جسمانی-آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٢٧٢-مجلس صبح چهارشنبه  2-11-92(رفع کسالت - آزمایش الهی-اتحاد و نزدیک شدن به هم -خانمها ) کیفیت بالاتر

٢٧١-مجلس صبح یکشنبه 29-10-92(میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)-1435 قمری-آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٧٠-مجلس صبح چهارشنبه   18-10-92( اجتناب از گناهان بزرگ- خانمها ) کیفیت بالاتر

٢٦٩-مجلس عصر یکشنبه 15-10-92(انعام-همبستگی -خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٦٨-مجلس صبح یکشنبه 15-10-92(ضروریات نفس-عقل-خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٦٧-مجلس عصر شنبه 14-10-92( وسواس-ارتباط بیماریهای روانی-اختیار قاضی- آقایان )   کیفیت بالاتر

٢٦٦-مجلس صبح شنبه14-10-92(علاقه مندی به جای نگرانی و استرس-اهمیت خلوص نیت و یقین در پذیرفته شدن توبه-خانمها)    کیفیت بالاتر

٢٦٥-مجلس صبح شنبه 14-10-92( تقیه- آقایان )   کیفیت بالاتر

٢٦٤-مجلس صبح جمعه 13-10-92(نیابت مشایخ در اخذ بیعت-خداشناسی و یاد خدا فطری انسان است-امتزاج روح و جسم-دلیل سختی توجه به ذکر وفکر-خانمها)    کیفیت بالاتر

٢٦٣-مجلس صبح جمعه   13-10-92( هدف اسلام از حکومت-آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٢٦٢-مجلس صبح پنجشنبه  12-10-92( شهادت حضرت امام رضا (ع)-آقایان  )  کیفیت بالاتر  

٢٦١-مجلس صبح یکشنبه 8-10-92(سلطه بر درون و برون - ظاهر شرع - تکثیر شیطان - تفاوت روش در ادیان و مذاهب-خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٦٠-مجلس صبح شنبه7-10-92(اهمیت استحکام خانواده-خانمها)    کیفیت بالاتر

٢٥٩-مجلس صبح شنبه 7-10-92( پاسخ به درخواست مخالفین در مورد مناظره- آقایان )   کیفیت بالاتر

٢٥٨-مجلس صبح جمعه  6-10-92(قوای شیطانی و ملکوتی انسان -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢٥٧-مجلس صبح پنجشنبه  5-10-92( اهمیت بیعت و وظایف ماموران اخذ بیعت -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢٥٦-مجلس صبح چهارشنبه   4-10-92(عیسی مسیح - سوال از مرجع تقلید - اعتدال در مهر و محبت - عبرت گرفتن - عمل و عکس العمل - صلح و آرامش-خانمها ) کیفیت بالاتر

٢٥٥-مجلس صبح یکشنبه 1-10-92(انسان ، شیطان و روح الهی-خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٥٤-مجلس صبح شنبه30-9-92(مهاجر و انصار - جدایی کار حکومتی از کار الهی - نیاز به همبستگی مسلمانان-خانمها) کیفیت بالاتر

٢٥٣-مجلس صبح شنبه 30-9-92( اثر تربیت و فطرت- آقایان )   کیفیت بالاتر

٢٥٢-مجلس صبح جمعه 29-9-92(جوابیه میرزای قمی درباره عرفا، تفسیر مجمع البحرین،تربیت انبیاء-وجوه اسماء خداوند-خانمها )  کیفیت بالاتر  

٢٥١-مجلس صبح جمعه  29-9-92(منشاء اسلامی تصوف -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢٥٠-مجلس صبح پنجشنبه  28-9-92( در اختلاف عقاید باید نظر طرفین را شنید -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢٤٩-مجلس صبح چهارشنبه 27-9-92(تعصب احمقانه و دوستی متعصبانه-مرتبه شهید - بالاتر بودن مقام حضرت زهرا (س)از مقام شهید - لفظ و معنا-خانمها ) کیفیت بالاتر 

٢٤٨-مجلس صبح یکشنبه 24-9-92(هدف و وسیله - اعتدال - هدف وسیله را توجیه نمی‌کند - وسواس - فرآموشی - درمان بیماری روانی با پیدا کردن چرایی آن-خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٤٧-مجلس صبح شنبه 23-9-92(وضعیت عمومی زندگی حضرات ائمه - شهید - امام زمان - خداشناسی و زندگی ماشینی-خانمها) کیفیت بالاتر

٢٤٦-مجلس صبح شنبه 23-9-92( درک مفاهیم دعا-آقایان )   کیفیت بالاتر

٢٤٥-مجلس صبح جمعه 22-9-92(اجنتاب از تعصب و جهل -خانمها )  کیفیت بالاتر  

٢٤٤-مجلس صبح جمعه  22-9-92(امام معصوم به کلمه شهید وزن و اعتبار می دهد -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢٤٣-مجلس صبح چهارشنبه 20-9-92(فرادرمانی - پذیرش پس از تجربه و امتحان- ذکر و فکر و صورت فکریه-هومیوپاتی-خانمها ) کیفیت بالاتر 

٢٤٢-مجلس صبح یکشنبه 17-9-92(وظایف فرد در خانواده - پیشرفت در کار - دو بشنو و یکی بیش مگو -خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٤١-مجلس صبح شنبه16-9-92(رشد تدریجی -تشخیص جایگاه شخص-خانمها) کیفیت بالاتر

٢٤٠-مجلس صبح شنبه 16-9-92( موقع شناسی در هر کار-آقایان )   کیفیت بالاتر

٢٣٩-مجلس عصر جمعه 15-9-92(نلسون ماندلا-ملنگ -خانمها )  کیفیت بالاتر  

٢٣٨-مجلس صبح جمعه 15-9-92(آداب نگارش نامه- خواب-کابوس -خانمها )  کیفیت بالاتر  

٢٣٧-مجلس صبح جمعه  15-9-92(خلوص نیت در امور معنوی و اطاعت از قانون در امور ظاهری -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢٣٦-مجلس صبح پنجشنبه  14-9-92( سگ نفس و سگ اصحاب کهف -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢٣٥-مجلس صبح چهارشنبه 13-9-92(مختصر نوشتن نامه-علم الیقین،عین الیقین وحق الیقین-انتظار توأم با امید بهبودی-خانمها ) کیفیت بالاتر 

٢٣٤-مجلس صبح یکشنبه 10-9-92(خودشناسی و خداشناسی -خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٣٣-مجلس عصرشنبه 9-9-92(اثر فکر بربدن-ارتباط جسم و روان-مبنای رفتار درمانی-شفاء-اجر برای آبادانی-اثر عادت در طب از طریق اراده) کیفیت بالاتر

٢٣٢-مجلس صبح شنبه 9-9-92(پرهیز از مواضع تهمت - مراقبت از ظواهر زندگی-تاثیر رفتارفرد بر حال جمع-خانمها) کیفیت بالاتر

٢٣١-مجلس صبح شنبه 9-9-92( رعایت حیثیت فقر-پرهیز از مواضع تهمت -آقایان )   کیفیت بالاتر

٢٣٠-مجلس صبح جمعه 8-9-92(هرچه در این خانه نشانت دهند گر نستانی به از آنت دهند -شناخت -خانمها )  کیفیت بالاتر  

٢٢٩-مجلس صبح جمعه  8-9-92(درک صحیح مفاهیم قرآن-آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢٢٨-مجلس صبح پنجشنبه  7-9-92( خلوص نیت در بیعت -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢٢٧-مجلس صبح چهارشنبه 6-9-92( صبر-اعتدال و میانه روی -تقید به احکام شرع-خانمها ) کیفیت بالاتر 

٢٢٦-مجلس صبح یکشنبه 3-9-92(عبادت و عبودیت - موسی (ع) و بنی اسرائیل - یعقوب (ع) - شیخ ابوالقاسم گورکانی - فردوسی -خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٢٥-مجلس صبح شنبه 2-9-92(عقل و اراده در خلقت انسان-تفکر در امور -فکر الهی -استخاره -مشورت و تصمیم گیری در ازدواج-خانمها) کیفیت بالاتر

٢٢٤-مجلس صبح شنبه 2-9-92( اصول مکتب اسلام-آقایان )    کیفیت بالاتر

٢٢٣-مجلس صبح جمعه 1-9-92(اهمیت قرائت و تدبر در آیات قرآن -خانمها )  کیفیت بالاتر  

٢٢٢-مجلس صبح جمعه  1-9-92(همبستگی معنوی در جامعه-آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢٢١-مجلس صبح چهارشنبه 29-8-92( تربیت شرعی و عرفانی - خدای واحد -قدرت ادراک - حواس - تفکر در ذات خداوند-خانمها ) کیفیت بالاتر 

٢٢٠-مجلس صبح یکشنبه 26-08-92(سال نو قمری - احترام به آداب و رسوم ملل - دین و آزادمردی - رعایت همنشین - آگاهی بر وجود خویش -خانمها)  کیفیت بالاتر

٢١٩-مجلس صبح شنبه 25-08-92(امام حسن(ع) و امام حسین(ع)-ایرانیان و تاریخ عاشورا - شهربانو - هرمزان - خواجه نصیرالدین طوسی -خانمها) کیفیت بالاتر

٢١٨-مجلس صبح شنبه 25-08-92( فضائل اهل بیت-آقایان )    کیفیت بالاتر

٢١٧-مجلس صبح پنجشنبه  23-8-92( سحر عاشورا 1435 -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢١٦-مجلس صبح چهارشنبه 22-8-92( تاسوعا-آقایان ) کیفیت بالاتر 

٢١٥-مجلس صبح یکشنبه 19-08-92(سرنوشت انسان - استقلال موجودات - اشتغال به کار - تسلط بعضی بر دیگران - علاقه به دیگران -خانمها)  کیفیت بالاتر

٢١٤-مجلس صبح جمعه 17-8-92(شکر خدا، محبت به پدر و مادر و همسر -خانمها )  کیفیت بالاتر  

٢١٣-مجلس صبح جمعه  17-8-92(عشق و متعلقات آن-آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢١٢-مجلس صبح پنجشنبه  16-8-92(چشم و گوش دل -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢١١-مجلس صبح چهارشنبه 15-8-92( ذکر چهار زن در قرآن - سوال فقهی - چاکراها - پرخوری، رویا و خرفتی - ارتباط با خدا - ذکر -خانمها) کیفیت بالاتر 

٢١٠-مجلس صبح یکشنبه 12-08-92(عرفان و فلسفه -ملاقات ابوسعید ابوالخیر و بوعلی سینا -معاد -حلول و اتحاد-خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٠٩-مجلس عصر شنبه 11-08-92( اثر مواد مخدر در نسل-خلق جان از تجمیع جان سلول ها-حیات و ممات)  کیفیت بالاتر

٢٠٨-مجلس صبح شنبه 11-08-92(ارتباط دلها - صافی و روشنی دل - کار به اندازه نیاز-خانمها) کیفیت بالاتر

٢٠٧-مجلس صبح شنبه 11-08-92( حال توبه-آقایان )    کیفیت بالاتر

٢٠٦-مجلس صبح جمعه 10-8-92(نجات بشر با توسل به روح الهی یا عقل قدسی -علم و دانشگاه-انجام وظایف الهی در فطرت وتربیت-خانمها )  کیفیت بالاتر  

٢٠٥-مجلس شب جمعه 9-8-92(تفکر در خلقت و اوامر الهی-آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢٠٤-مجلس صبح پنجشنبه  9-8-92(همبستگی معنوی در خانواده و جامعه-مسجد ضرار-آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢٠٣-مجلس صبح چهارشنبه 8-8-92( استنباط جزئیات قواعد - بدبینی - مبنای زندگی اجتماعی مراعات دوستی با همه است - اصل بر خوبی است - خودخواهی - معنی عرفان  -خانمها) کیفیت بالاتر 

٢٠٢-مجلس صبح یکشنبه 5-08-92(بنی اسرائیل - سادات - معیار صحت عرف و رسوم - سنی - عکس و عکسبرداری-خانمها) کیفیت بالاتر

٢٠١-مجلس صبح شنبه 4-8-92(حب ذات-آشتی مومنین- شیطان-زایش عیوب از خودخواهی نابجا -علاج خودخواهی با ایثار-خانمها) کیفیت بالاتر

٢٠٠-مجلس صبح شنبه 4-8-92( وسوسه های شیطان-آقایان )   کیفیت بالاتر

۱۹۹-مجلس صبح جمعه 3-8-92(آداب مصافحه فقری،شیخ ابوالقاسم گورکانی،تعصب -خانمها )  کیفیت بالاتر  

۱۹۸-مجلس صبح جمعه  3-8-92(رشته هدایت از آدم تا خاتم-آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٩٧-مجلس شب جمعه  2-8-92(مزار شیخ ابوالقاسم گورکانی-آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٩٦-مجلس صبح پنجشنبه  2-8-92(عيد غدير 1434-خانمها )  کیفیت بالاتر  

١٩٥-مجلس صبح پنجشنبه  2-8-92(عيد غدير 1434-آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٩٤-مجلس صبح چهارشنبه 1-8-92( سخت ترین دشمن خود است -جن - تفاوت سن و تحصیلات زوجین - حضرت خدیجه - معیار انسانیت در خواستگاری-بسط و قبض -خانمها) کیفیت بالاتر 

١٩٣-مجلس صبح یکشنبه 28-07-92(جوان نصرانی-تحقیر نکردن خود-خستگی سلوک-روح و نفس-معاد جسمانی و روحانی-خانمها) کیفیت بالاتر

١٩٢-مجلس صبح شنبه 27-07-92(حج - حاتم اصم - رعایت حال دیگران - رابعه عدویه-خانمها) کیفیت بالاتر

١٩١-مجلس صبح شنبه 27-07-92( از علی آموز اخلاص عمل-آقایان )    کیفیت بالاتر

١٩٠-مجلس صبح جمعه 26-7-92(آداب زیارت-رعایت حال دیگران-امید به رحمت لایتناهی حق -خانمها )  کیفیت بالاتر  

١٨٩-مجلس صبح جمعه  26-7-92(یار بی‌پرده از در و دیوار در تجلی است یا اولی‌الابصار -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٨٨-مجلس صبح پنجشنبه  25-7-92(مصافحه و آداب آن-آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٨٧-مجلس صبح چهارشنبه 24-7-92( عید قربان 1434-خانمها) کیفیت بالاتر 

١٨٦-مجلس صبح چهارشنبه 24-7-92( عید قربان 1434-آقایان ) کیفیت بالاتر 

١٨٥-مجلس صبح یکشنبه 21-07-92(جشن میلاد-تبریک مولودی-بیان سمبولیک -بهلول-خانمها) کیفیت بالاتر   

۱۸۴-مجلس صبح شنبه 20-07-92(القای کلمه به آدم-حسادت-انداختن تقصیر به گردن دیگری -خانمها) کیفیت بالاتر

۱۸۳-مجلس صبح شنبه 20-07-92( تفاوت معنی اصطلاحات در قلمروها و فرهنگهای مختلف -آقایان )    کیفیت بالاتر  

١٨٢-مجلس صبح جمعه 19-7-92(اهمیت خواندن اذان واقامه در گوش نوزاد-روح انسان-تربیت کودکان-جامعه سالم-خانمها )  کیفیت بالاتر  

١٨١-مجلس صبح جمعه  19-7-92(آغاز سال نو قمری-اهمیت اتحاد مسلمین -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٨٠-مجلس عصر چهارشنبه 17-7-92(خرافه بر قرآن - فتوای بهتان -قرآن برای شناختن -احترام معنای قرآن - تقدم مطلب قرآن بر حفظ قرآن-خانمها) کیفیت بالاتر 

١٧٩-مجلس صبح چهارشنبه 17-7-92(بیعت-مسخ-خلق و امر خداوند-سجده-عقد ازدواج-تکامل-خانمها) کیفیت بالاتر 

١٧٨-مجلس صبح یکشنبه 14-07-92(بیعت - تصرف شیطان - تجدید عهد - بیعت دینی و دنیوی-خانمها) کیفیت بالاتر   

١٧٧-مجلس عصر شنبه 13-07-92( شیر مادر- فوائد و مضار تقسیم عقاید -آقایان )    کیفیت بالاتر  

١٧٦-مجلس صبح شنبه 13-07-92(جسم و روح - احساس و درک - زندگی پس از مرگ -خانمها) کیفیت بالاتر

١٧٥-مجلس صبح شنبه 13-07-92( حجیت قرآن -آقایان )    کیفیت بالاتر  

١٧٤-مجلس صبح جمعه 12-7-92( خوشامدگویی به بیدختی ها-خانمها )  کیفیت بالاتر  

١٧٣-مجلس صبح جمعه  12-7-92(حبس دعا و قطع رجاء- خوشامدگویی به بیدختی ها  -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٧٢-مجلس صبح پنجشنبه  11-7-92(حب وطن-تعلق خاطر پیامبر به مکه -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٧١-مجلس صبح چهارشنبه 10-7-92(جواب نامه ها-تفسیر آیات قرآن-شکایت خانوادگی-مشکلات بعد از طلاق-خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٧٠-مجلس صبح یکشنبه 07-07-92(کار مولد و نیاز جامعه -بیکاری -افسردگی و سرگشتگی-مدرک گرائی-علوم قدیم - خود کم بینی و بزرگ بینی-خانمها) کیفیت بالاتر   

١٦٩-مجلس صبح شنبه 06-07-92(اراده خداوند -قیافه شناسی-وراثت و تربیت -تولید نسل-خانمها) کیفیت بالاتر

١٦٨-مجلس صبح شنبه 06-07-92( خدا حقیقت عالم وجود -آقایان )    کیفیت بالاتر  

١٦٧-مجلس صبح جمعه 5-7-92( شریعت و طریقت و تلازم آنها-استغناء -توکل-خانمها )  کیفیت بالاتر  

١٦٦-مجلس صبح جمعه  5-7-92(سیر تاریخی ولایت و خلافت ، شریعت و طریقت، نواب اربعه -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٦٥-مجلس صبح پنجشنبه  4-7-92(اهمیت قرائت و تدبر در قرآ ن-آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٦٤-مجلس صبح چهارشنبه 3-7-92(ازدواج وخواستگاری-صداقت در امر ازدواج-خواب-خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٦٣-مجلس صبح یکشنبه 31-6-92(زبان در انسان و حیوان-انسان خلیفه خدا در زمین-سلیمان -ملک الموت-موعد اجل -خانمها) کیفیت بالاتر   

١٦٢-مجلس صبح شنبه 30-06-92(احساسات و عواطف در زن-احترام به والدین-جامعه انسانی-ادب در گفتار-آسایش و رعایت همنوع -خانمها)  کیفیت بالاتر

١٦١-مجلس صبح شنبه 30-06-92( توجه به کلام یا گوینده-کیفیت سوال و جواب -آقایان )   کیفیت بالاتر

١٦٠-مجلس صبح پنجشنبه  28-6-92(معنای واقعی اهل بیت و شهید -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٥٩-مجلس صبح چهارشنبه 27-6-92(سه قاعده اساسی برای تشکیل اجتماع -توحید- بقای نسل- رعایت نظم و عدل-داستانهای قرآن و تورات)  کیفیت بالاتر  

١٥٨-مجلس عصر سه شنبه 26-6-92(جشن سالروز افتتاح مددکاری رضا-آقایان)  کیفیت بالاتر   

١٥٧-مجلس صبح سه شنبه 26-6-92(میلاد امام رضا (ع)-آقایان)  کیفیت بالاتر   

١٥٦-مجلس صبح یکشنبه 24-6-92(بهشت و جهنم - عشریه - خمس-خانمها) کیفیت بالاتر   

١٥٥-مجلس صبح شنبه 23-06-92( امام موسی کاظم (ع) - امام رضا (ع) - هارون - امین - مأمون -سلسلۀ الذهب-خانمها )  کیفیت بالاتر

١٥٤-مجلس صبح شنبه 23-06-92( جشن ها و ولادتها -آقایان )   کیفیت بالاتر

١٥٣-مجلس صبح جمعه 22-6-92( بیداری سحر-مجازات عمل-ازدواج-خانمها )  کیفیت بالاتر  

١٥٢-مجلس صبح جمعه  22-6-92(رعایت قوانین الهی در ازدواج -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٥١-مجلس صبح پنجشنبه  21-6-92(تاثیر عمل صالح و شعائر دینی بر ایمان -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٥٠-مجلس صبح چهارشنبه 20-6-92(وصیت-ارث-محجور-امانت بودن اموال -تقسیم ماترک-رأی اکثریت-خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٤٩-مجلس عصر دوشنبه 18-6-92(سوره انعام-مکالمه با خدا-خواندن قرآن-جنبه نبوت و ولایت در پیامبر (ص) و علی(ع) -خانمها) کیفیت بالاتر   

١٤٨-مجلس صبح یکشنبه 17-6-92(عرفان عملی-خانمها) کیفیت بالاتر   

١٤٧-مجلس صبح شنبه 16-06-92(تعادل حالات روحی-عصبانیت -نیت خدمت به خداوند-دیدن خوبی افراد-خانمها)  کیفیت بالاتر

١٤٦-مجلس صبح شنبه 16-06-92( خلوص نیت -آقایان )   کیفیت بالاتر

١٤٥-مجلس صبح جمعه 15-6-92(رعایت آداب مجلس-جان شیرین خوش است-تو نیکی می کن و در دجله انداز-خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٤٤-مجلس صبح پنجشنبه  14-6-92(آثار انقلاب در درون وبیرون انسان -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٤٣-مجلس صبح چهارشنبه 13-6-92(دعا و دوا-خودشناسی و خداشناسی-خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٤٢-مجلس صبح دوشنبه 11-06-92( شهادت امام جعفرصادق (ع)-آقایان )   کیفیت بالاتر

١٤١-مجلس صبح یکشنبه 10-6-92(ایمان و وسوسه شیطان-ادای دین-انجام دستورات-رضایت والدین-خانمها) کیفیت بالاتر   

١٤٠-مجلس عصر شنبه 09-06-92( ارتباط معنوی بین طبیب و بیمار - اثر اقلیم در طب )   کیفیت بالاتر

١٣٩-مجلس صبح شنبه 09-06-92( طلب و حیرت-حفظ گوهر ایمان-غرور و خودخواهی-ایثار-حج -خانمها )  کیفیت بالاتر

١٣٨-مجلس صبح شنبه 09-06-92( طلب و حیرت -آقایان )   کیفیت بالاتر

١٣٧-مجلس صبح جمعه 8-6-92( تقویت بنیان فکری-تحقیق در امر دین-خانمها )  کیفیت بالاتر  

١٣٦-مجلس صبح جمعه  8-6-92(ملاقات رضا شاه با مرحوم حاج شیخ عبد الله حائری -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٣٥-مجلس صبح پنجشنبه  7-6-92(کنترل عواطف و احساسات -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٣٤-مجلس صبح چهارشنبه 6-6-92(اخلاص و مخلص-دعا -انس  و محبت و برادری- ایثار و گذشت-پوریای ولی-خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٣٣-مجلس صبح یکشنبه 03-6-92(ترکیب طبایع-رزق-فعالیت-قربانی کردن-خانمها) کیفیت بالاتر   

١٣٢-مجلس صبح شنبه 02-06-92( جمع معانی متضاد -خانمها )  کیفیت بالاتر

١٣١-مجلس صبح شنبه 02-06-92(  دعا، کار و کوشش -آقایان )   کیفیت بالاتر

۱۳۰-مجلس صبح جمعه  1-6-92( شأن مجالس و آداب حضور در آن-خانمها )  کیفیت بالاتر  

۱۲۹-مجلس صبح جمعه  1-6-92( اهمیت و احترام به مجالس فقری -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٢٨-مجلس صبح پنجشنبه  31-5-92(جهل عامل بسیاری از مشکلات است  -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٢٧-مجلس صبح چهارشنبه 30-5-92(کسب اجازه-آینده نگری-رحم و شفقت-تکامل-جایگاه عرفان-خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٢٦-مجلس صبح یکشنبه 27-5-92(قوائد و دستورات دینی و اجتماعی-خواستگاری-وظایف زوجین-دلایل عدم اجابت دعا-رعایت دستورات-جواب به سوالات-خانمها) کیفیت بالاتر   

۱۲۵-مجلس صبح شنبه 26-05-92( مزایای سفر حج -خانمها )  کیفیت بالاتر

۱۲۴-مجلس صبح شنبه 26-05-92(  حقیقت روح-آقایان )   کیفیت بالاتر

۱۲۳-مجلس صبح جمعه 25-5-92( وحی و مراتب آن، درد و شفای آن -خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٢٢-مجلس صبح چهارشنبه 23-5-92(ذکر و فکر -فراموشی-خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٢١-مجلس عصر یکشنبه 20-5-92(فوائد فکری ،روحی وعملی روزه- تسلط بر خود-روح-خانمها) کیفیت بالاتر   

١٢٠-مجلس صبح یکشنبه 20-5-92(توحید-سیر تکامل خدا شناسی-خانمها) کیفیت بالاتر   

١١٩-مجلس صبح شنبه 19-05-92(ایثار-روزه و تسلط بر خود - مصلحت مسلمین - احترام به عادات دیگران-خانمها )  کیفیت بالاتر

١١٨-مجلس صبح شنبه 19-05-92( اثرات سوء اختلاف در اعلام عید فطر -آقایان )   کیفیت بالاتر

۱۱۷-مجلس صبح جمعه  18-5-92( عید فطر  1434 -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١١٦-مجلس شب جمعه  17-5-92( استهلال-عید فطر-فطریه -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١١٥-مجلس صبح پنجشنبه  17-5-92(جهل مرکب- غلو  -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١١٤-مجلس صبح چهارشنبه 16-5-92(عید فطر-مشکلات زناشوئی-محبت-تغییر جلوه محبت-خانمها)  کیفیت بالاتر  

١١٣-مجلس صبح یکشنبه 13-5-92(گناه-فقدان-اسراف-قناعت-خانمها) کیفیت بالاتر   

١١٢-مجلس عصر  شنبه 12-05-92(اقلیم و دارو-روغن حیوانی-مکالمه طبیب با مریض-اثرمعنوی طبیب-طب ومعرفت)   کیفیت بالاتر   

۱۱۱-مجلس شب جمعه  10-5-92( تعظیم ایام الله -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١١٠-مجلس صبح پنجشنبه  10-5-92(اخلاص در عبادات -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٠٩-مجلس صبح چهارشنبه 9-5-92(شهادت حضرت علی (ع)-خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٠٨-مجلس صبح سه شنبه 8-05-92(شهادت حضرت علی (ع)-آقایان )  کیفیت بالاتر

١٠٧-مجلس صبح شنبه 5-05-92(عطار نیشابوری -خانمها )  کیفیت بالاتر

١٠٦-مجلس صبح شنبه 5-05-92( حضرت عیسی مسیح (ع) -آقایان )   کیفیت بالاتر

۱۰۵-مجلس صبح پنجشنبه  3-5-92(بروج در قرآن-شیطان -آقایان )  کیفیت بالاتر  

١٠٤-مجلس صبح چهارشنبه 2-5-92(حق الناس- حق الله- ادای قرض-بیعت-رعایت عهد و قرارداد-خانمها)  کیفیت بالاتر  

۱۰۳-مجلس صبح یکشنبه 30-4-92(تفاوت حالات-ذکر-خانمها) کیفیت بالاتر   

١٠٢-مجلس صبح شنبه 29-04-92(نماز-اطاعت امر- خلوص نیت -خانمها )  کیفیت بالاتر

١٠١-مجلس صبح شنبه 29-04-92( توبه -آقایان )   کیفیت بالاتر

١٠٠-مجلس صبح پنجشنبه  27-4-92(اخلاق انسانی به عنوان خلیفه الهی -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٩٩-مجلس صبح چهارشنبه 26-4-92(تفسیر قرآن-خانمها)  کیفیت بالاتر  

٩٨-مجلس صبح دوشنبه 24-4-92(سالگرد رحلت حضرت آقای محبوب علیشاه(ره) -آقایان) کیفیت بالاتر   

٩٧-مجلس صبح یکشنبه 23-4-92(لیلی و مجنون -نقش افکار در بدن -ذالنون-عرفان نگهدارنده اسلام-خانمها) کیفیت بالاتر   

٩٦-مجلس صبح شنبه 22-04-92(دیده را فایده آنست که دلبر بیند-خانمها )  کیفیت بالاتر

٩٥-مجلس صبح شنبه 22-04-92( وقت طلاست-آقایان )   کیفیت بالاتر

٩٤-مجلس صبح پنجشنبه  20-4-92(نعمتهای الهی در ماه رمضان -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٩٣-مجلس صبح چهارشنبه 19-4-92(ماه رمضان-روزه -نماز جماعت-خلوص نیت-خانمها)  کیفیت بالاتر  

٩٢-مجلس صبح یکشنبه 16-4-92(درجات ایمان -کنجکاوی-خلیفه خدا-سب و لعن-حقوق الهی ) کیفیت بالاتر   

٩١-مجلس صبح چهارشنبه 12-4-92(ارتباط -شعرا-توجه به معنای شعر - شعر عرفانی -شمس و مولوی-خانمها)  کیفیت بالاتر  

٩٠-مجلس صبح یکشنبه 9-4-92(قوه تشخیص-هرچه از دوست می رسد خوبست-غلبه حال بر مزاج -طریقیت و موضوعیت استخاره )کیفیت بالاتر   

٨٩-مجلس صبح پنجشنبه  6-4-92(سلامت و کسالت هر دو از اوست -آقایان )  کیفیت بالاتر  

۸۸-مجلس صبح چهارشنبه 5-4-92(ریاضتهای عرفانی -خانمها)  کیفیت بالاتر  

۸۷-مجلس صبح دوشنبه 03-4-92(میلاد حضرت قائم (عج) )  کیفیت بالاتر  

٨٦-مجلس صبح جمعه 31-03-92(آنچه در این راه نشانت دهند گر نستانی به ازآنت دهند- خانمها)   کیفیت بالاتر    

٨٥-مجلس صبح چهارشنبه 29-3-92(وقایع اجتماعی- ذکرو فکر-خانمها)  کیفیت بالاتر  

٨٤-مجلس صبح یکشنبه 26-3-92(تذکرة الاولیاء - بشر حافی - تفاوت روحی سلاک -خانمها)   کیفیت بالاتر   

٨٣-مجلس صبح شنبه 25-03-92(وثوق کلام افراد-مبنای مشاهداتی کار علماء -اصول موضوعه و سفسطه - تجلیل علمای روانشناسی-خانمها)  کیفیت بالاتر  

٨٢-مجلس صبح چهارشنبه 22-3-92(میلاد امام حسین(ع)-خانمها)  کیفیت بالاتر  

٨١-مجلس صبح چهارشنبه 22-3-92(میلاد امام حسین(ع)-آقایان)  کیفیت بالاتر  

٨٠-مجلس صبح یکشنبه 19-3-92(وسواس- فکر و ابتکار در رفع نیاز بشر-خانمها)   کیفیت بالاتر   

٧٩-مجلس صبح شنبه 18-03-92(رویه معالجه و درمان بیماری -خانمها )  کیفیت بالاتر  

٧٨-مجلس صبح جمعه 17-03-92( مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 1434- خانمها)   کیفیت بالاتر    

٧٧-مجلس صبح جمعه 17-03-92( مبعث حضرت رسول اکرم (ص)1434 -آقایان)   کیفیت بالاتر  

٧٦-مجلس صبح پنجشنبه  16-03-92(رابطه دعا و سرنوشت -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٧٥-مجلس صبح چهارشنبه 15-3-92(توصیف بهشت در قرآن-احساس و درک خداوند-دعا-خانمها) کیفیت بالاتر  

٧٣-مجلس صبح یکشنبه 12-3-92(ترجمه قرآن - شیطان - آزمایش الهی - عمل جراحی-خانمها)   کیفیت بالاتر   

٧٢-مجلس عصر شنبه 11-03-92(هوش معنوی-هیپنوتیزم-سرطان-ارتباط روانکاوان با پزشکان-اهمیت خواندن اذان واقامه در گوش نوزاد)  کیفیت بالاتر 

٧١-مجلس صبح شنبه 11-03-92(خلقت و وظایف زن و مرد - فرشته-تعذیب قوم لوط -خطای فرد و مجازات جامعه-شیخ ولی تراش -خانمها )  کیفیت بالاتر    

٧٠-مجلس صبح شنبه 11-03-92( اثر عمل فرد در جامعه -اطاعت امر الهی در خلوت و جلوت -آقایان)  کیفیت بالاتر 

٦٩-مجلس صبح جمعه 10-03-92( هبوط آدم از بهشت-محدودیت بشر در عالم ماده- خانمها)  کیفیت بالاتر 

٦٨-مجلس صبح جمعه 10-03-92( جایگاه مشایخ درسلسلة الاولياء-آقایان)  کیفیت بالاتر 

٦٧-مجلس صبح پنجشنبه  9-03-92(تبلیغ درویشی به رفتار است-آقایان )  کیفیت بالاتر  

٦٦-مجلس صبح چهارشنبه 8-3-92(تعطیلی هفتگی-شبات-جمعه-دوشنبه - عیدین - اعیاد عرفی - نماز جمعه- رضایت-خانمها) کیفیت بالاتر  

٦٥-مجلس صبح یکشنبه 5-3-92(ذکر-صبر در برابر ناملایمات ومایوس نشدن-صبر ایوب-خانمها)   کیفیت بالاتر   

٦٤-مجلس صبح شنبه 4-3-92(پرستش هوای خود-بهتان سیاسی-حفظ ظاهر-همراهی عقل و عشق )   کیفیت بالاتر

٦٣-مجلس صبح جمعه 3-03-92(13رجب میلاد حضرت علی(ع)-خانمها )  کیفیت بالاتر    

٦٢-مجلس صبح جمعه 3-03-92(13رجب میلاد حضرت علی(ع)-آقایان)  کیفیت بالاتر 

٦١-مجلس صبح پنجشنبه  2-03-92(حفظ جان انسانها-آقایان )  کیفیت بالاتر  

٦٠-مجلس صبح چهارشنبه 01-03-92(رویا-بررسی کلام در مجموعه سخن -مشورت با خبره- استخاره-خانمها) کیفیت بالاتر  

٥٩-مجلس صبح یکشنبه 29-02-92(تسبیح حضرت فاطمه (س)-تمثیل بهشت و جهنم- شنیده هایی از فاسد نشدن جنازه - مطالعه قرآن-خانمها)   کیفیت بالاتر  

٥٨-مجلس صبح شنبه 28-02-92(علوم و روح - خلقت از نظر خداوند - جهش ژنتیک - عالم الست - تبعیت از فرمان الهی )   کیفیت بالاتر

٥٧-مجلس صبح پنجشنبه  26-02-92(بطلان حلول و اتحاد -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٥٦-مجلس صبح چهارشنبه 25-02-92(رعایت افراد مسن -تسبیح حضرت فاطمه (س)-خروج غیرقانونی از کشور - احترام قوانین ) کیفیت بالاتر  

٥٥-مجلس عصر سه شنبه 24-02-92(تشکر از مخلوق و شکر خالق-قرض به خداوند- ربا - کمک به جامعه -نگاه به حسن-خانمها)   کیفیت بالاتر    

٥٤-مجلس صبح یکشنبه 22-02-92(بداء - اسماعیل فرزند حضرت صادق - اسماعیلیه - حسن صباح - نسخ - وفای به عهد-خانمها)   کیفیت بالاتر    

٥٣-مجلس صبح شنبه 21-02-92(ایجاد شادی برای همنوعان - شادی و غم - رعایت دستورات شرع و زندگی آرام)   کیفیت بالاتر

۵۲-مجلس صبح جمعه 20-02-92(لزوم تحقیقات در امر ازدواج-حفظ بنیان خانواده-خانمها )  کیفیت بالاتر    

۵۱-مجلس صبح جمعه 20-02-92(معروف کرخی -آقایان )  کیفیت بالاتر 

٥٠-مجلس صبح پنجشنبه  19-02-92(مثنوی مولوی -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٤٩-مجلس صبح چهارشنبه18-02-92(در اختیار گرفتن فکر - ناسوت و لاهوت - جذب و سلوک - عوالم باطن و ظاهر - آثار عمل بعد از توبه-طلب مرحله بالاتر ) کیفیت بالاتر  

٤٨-مجلس صبح  دوشنبه 16-02-92(دیدار با مددکاران-بیماری آزار دیگران-ایجاد انس و الفت-خدمت بدون توقع پاداش و تشکر)   کیفیت بالاتر    

٤٧-مجلس صبح یکشنبه 15-02-92(رابعه عدويه - حال و مقام - حق الناس و حق الله - حج-خانمها)   کیفیت بالاتر    

٤٦-مجلس عصر شنبه 14-02-92(چگونگی ایجاد فکر از ماده-علت خواب در بدن-اخوان الصفاء-شان نزول آیات)  کیفیت بالاتر

٤٥-مجلس صبح شنبه 14-02-92(اهمیت نیت در انجام کار خیر-مشورت-خانمها )   کیفیت بالاتر

٤٤-مجلس صبح شنبه 14-02-92(از خدا چه بخواهیم ؟-آقایان )  کیفیت بالاتر

٤٣-مجلس صبح جمعه 13-02-92(بیعت زنان - مستحکم نگهداشتن  بنیان خانواده-خانمها )  کیفیت بالاتر    

٤٢-مجلس صبح جمعه 13-02-92(شکستن بیعت -آقایان )  کیفیت بالاتر 

٤١-مجلس صبح پنجشنبه  12-02-92(عزاداری حضرت فاطمه (س)-پرهیز از ایجاد اختلاف مذهبی  -آقایان )  کیفیت بالاتر    

٤٠-مجلس صبح چهارشنبه11-02-92(رضایت الهی - رضایت والدین - آنانکه طلبکار خدایید خود آیید  )  کیفیت بالاتر  

٣٩-مجلس صبح یکشنبه 08-02-92(جمع صفات متضاد-تلازم تحرکت و آرامش -الگو پذیری از زندگی و روحیه پیامبران)   کیفیت بالاتر    

٣٨-مجلس صبح شنبه 07-02-92(مراحل سلوک- نیت- غلبه روح بر جسم -خانمها )   کیفیت بالاتر

٣٧-مجلس صبح شنبه 07-02-92(همه را بهتر از خود دانستن-آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٦-مجلس صبح جمعه 06-02-92(کمک به ضعفا-دوری از خشم وغضب خانمها )  کیفیت بالاتر    

٣٥-مجلس صبح جمعه06-02-92(منع کار در روز جمعه و شرکت درمجلس فقری جمعه-آقایان )  کیفیت بالاتر    

٣٤-مجلس صبح پنجشنبه  05-02-92(سلوک عرفانی لازمه اش زحمت کشیدن است  -آقایان )  کیفیت بالاتر    

۳۴-مجلس صبح چهارشنبه04-02-92(طولانی شدن زمان طلب -  خطا و توبه - پاسخ به سوالات)  کیفیت بالاتر  

٣٣-مجلس صبح یکشنبه 01-02-92(اثر قوی روح بر جسم -افسردگی -ماهیت اشیاء-مهر و محبت به مخلوق)  کیفیت بالاتر    

٣٢-مجلس صبح شنبه 31-01-92(مورد غضب بودن تاریخی معتقدین به اصول شیعه و ولایت - سرّ الهی-خانمها )  کیفیت بالاتر    

٣١-مجلس صبح شنبه 31-01-92(نفخه روح الهی-آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٠-مجلس صبح جمعه 30-01-92(شأن مجلس فقری و رعایت آداب آن-خانمها )  کیفیت بالاتر    

٢٩-مجلس صبح جمعه30-01-92(پیامبر اهل صلح و رحمت بودند -آقایان )  کیفیت بالاتر    

٢٨-مجلس عصر پنجشنبه  29-01-92(دیدار خدمه درمانگاه صالح  -آقایان )  کیفیت بالاتر    

٢٧-مجلس صبح پنجشنبه  29-01-92(بسیاری از ابتلائات برای قطع تعلقات دنیوی است -آقایان )  کیفیت بالاتر    

٢٦-مجلس صبح چهارشنبه 28-01-92(کمک به آسیب دیدگان زلزله سراوان -رعایت اعتدال- نقش مادر در آتیه فرزند - احسان به مادر - وجوب دفاع)  کیفیت بالاتر       

٢٥-مجلس عصر یکشنبه  25-01-92(خواندن دعا و روحیه فرد - بهشت و جهنم - اندیشیدن در ادعیه - پسندیدن خدا - فراموشی در حضور)  کیفیت بالاتر    

٢٤-مجلس صبح یکشنبه  25-01-92(وفات حضرت فاطمه (س)-آقایان )  کیفیت بالاتر    

٢٣-مجلس صبح شنبه 24-01-92(شرک خفی-نیت-خانمها )  کیفیت بالاتر    

٢٢-مجلس صبح شنبه 24-01-92(گناه خود خواهی و خود پرستی-آقایان )  کیفیت بالاتر

٢١-مجلس صبح جمعه 23-01-92(اهمیت شرکت در مجالس فقری-خانمها )  کیفیت بالاتر    

٢٠-مجلس صبح پنجشنبه  22-01-92(حضور در مجلس یاد خدا و آداب آن -آقایان )  کیفیت بالاتر    

 ١٩-مجلس صبح چهارشنبه 21-01-92(عدم تناقض در عبارات قرآن-خانمها)  کیفیت بالاتر       

١٨-مجلس صبح یکشنبه 18-01-92(حافظ-عشق-خانمها )  کیفیت بالاتر    

١٧-مجلس صبح شنبه 17-01-92(سقراط - توجه به زندگی دنیا - روراستی زوجین از ابتدا - تعلق دل مومن به خدا-خانمها )  کیفیت بالاتر    

 ١٦-مجلس صبح شنبه 17-01-92(مشورت-آقایان )  کیفیت بالاتر    

 ١٥-مجلس صبح جمعه 16-01-92(منظور از جامعیت قرآن،خلقت انسان،توقع پاداش بدون زحمت-خانمها )  کیفیت بالاتر    

 ١٤-مجلس صبح جمعه 16-01-92(محبت و انس مومنان عبادت است-آقایان )  کیفیت بالاتر    

 ١٣-مجلس صبح پنجشنبه  15-01-92(نحوست عدد سیزده-آقایان )  کیفیت بالاتر    

 ١٢-مجلس صبح چهارشنبه 14-01-92(نحوست عدد سیزده-اسلام دین صلح است-خانمها)  کیفیت بالاتر    

 ١١-مجلس صبح یکشنبه 11-01-92(رسوم تحیت - شخصیت‌های اجتماعی - جبران مافات -خانمها )  کیفیت بالاتر    

 ١٠-مجلس صبح شنبه 10-01-92(ازدواج-مشکلات خانوادگی-خانمها )  کیفیت بالاتر    

 ٩-مجلس صبح جمعه 09-01-92(آداب حضور در مجلس فقری-خانمها )  کیفیت بالاتر    

 ٨-مجلس صبح جمعه 09-01-92(در طلبش هرچه توانی بکوش-آقایان )  کیفیت بالاتر    

 ٧-مجلس صبح پنجشنبه 08-01-92(تغییر نعمت الهی-آقایان )  کیفیت بالاتر    

 ٦-مجلس صبح چهارشنبه 07-01-92(تشرف-بیعت-دعا-خانمها)  کیفیت بالاتر    

 ٥-به مناسبت نوروز 1392سوم فروردین  آقایان   کیفیت بالاتر    

 ٤-به مناسبت نوروز 1392 دوم فروردین خانمها    کیفیت بالاتر    

 ٣-به مناسبت نوروز 1392دوم فروردین  آقایان   کیفیت بالاتر    

 ٢-به مناسبت نوروز 1392 اول فروردین خانمها    کیفیت بالاتر    

 ١-به مناسبت نوروز 1392 اول فروردین  آقایان   کیفیت بالاتر