فایل های تصویری  روز پنجشنبه

١٤١-صبح پنجشنبه  ٢٧-١٢-٩٤ (محاسبه نفس و پاک کردن دل از کدورت ها - آقایان )   MP4   مخصوص موبایل

١٤٠-صبح پنجشنبه  ١٣-١٢-٩٤ (در راه انسان کامل - آقایان )   MP4   مخصوص موبایل

١٣٩-صبح پنجشنبه  ٦-١٢-٩٤ (خواندن خداوند با زبانهای مختلف - آقایان )   MP4   مخصوص موبایل

١٣٨-صبح پنجشنبه  ٢٩-١١-٩٤ (جنبه های فقهی و عرفانی اهداء عضو بدن - آقایان )   MP4   مخصوص موبایل

١٣٧-صبح پنجشنبه  ٢٢-١١-٩٤ (تشخیص خیر وشر ، تفسیر سوره فلق - آقایان )     MP4   مخصوص موبایل

١٣٦-صبح پنجشنبه  ١٥-١١-٩٤ (احترام به همخونی و همشیری - آقایان )   MP4   مخصوص موبایل

١٣٥-صبح پنجشنبه ٨-١١-٩٤ (یاد بود آقای جعفر صالحی مأذون نماز در سوئد )   MP4   مخصوص موبایل

١٣٤-صبح پنجشنبه ١-١١-٩٤ (سالگرد رحلت حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیچاره بیدختی "صالحعلیشاه"طاب ثراه ) MP4   مخصوص موبایل

١٣٣-صبح پنجشنبه ١٧-١٠-٩٤ (سالگرد حضرت آقای سلطان علیشاه طاب ثراه )  MP4   مخصوص موبایل

١٣٢-صبح پنجشنبه ٢٦-٩-٩٤ (اختلاف اعتقادی یا تاریخی در ولادت یا رحلت پیامبر (ص) -آقایان)MP4   مخصوص موبایل

١٣١-صبح پنجشنبه ١٢-٩-٩٤ (کمیت و کیفیت درویشی-آقایان)     MP4    مخصوص موبایل

١٣٠-صبح پنجشنبه ٥-٩-٩٤ (رعایت لباس ، بنا بر عرف جامعه - آقایان)   MP4 مخصوص موبایل

۱۲۹-صبح  پنجشنبه  ٧-٨-٩٤ (عزای امام حسین (ع)  دائمی است - آقایان)  MP4 مخصوص موبایل

١٢٨-صبح پنجشنبه ٣٠-٧-٩٤ (علم پرستی- خلوص نیت در عبادت - آقایان)  MP4  مخصوص موبایل

١٢٧-صبح  پنجشنبه  ٩-٧-٩٤ (مقام حضرت علی (ع) - راه حل گرفتاریهای فقرا - آقایان)  MP4  مخصوص موبایل

١٢٦-  صبح  پنجشنبه   ٢٦-٦-٩٤ (تعطیلی درمانگاه بیدخت - آقایان)  MP4   مخصوص موبایل

١٢٥-  صبح  پنجشنبه   ١٢-٦-٩٤ (علم به ذرات موجودات - آقایان)  MP4  

١٢٤-  صبح  پنجشنبه   ٥-٦-٩٤ (حیات و حواس جسمانی و روحانی بشر - آقایان  )  MP4   مخصوص موبایل

١٢٣- صبح پنجشنبه  ۲۹-۵-۹۴ (آزادی زندانیان فقرا - آقایان)   MP4   مخصوص موبایل

١٢٢- صبح پنجشنبه ٢٢-٥-٩٤ (مبنای اعتقاد قلبی در ظهور حکومت اسلام و سقوط جوامع اسلامی بعد آن - آقایان)   MP4    مخصوص موبایل

١٢١- صبح پنجشنبه ١٥-٥-٩٤ (شهادت امام جعفر صادق (ع) - آقایان)   MP4   مخصوص موبایل

١٢٠- صبح پنجشنبه ٨-٥-٩٤ (کرامت و آزادی انسان - آقایان)   MP4    مخصوص موبایل

١١٩- صبح پنجشنبه ١-٥-٩٤ (جنبه های شریعتی و طریقتی اسلام - آقایان)   MP4    مخصوص موبایل

١١٨-صبح پنجشنبه ٢٥-٤-٩٤ (فطریه- امساک در غذا  - آقایان)   MP4      مخصوص موبایل

١١٧- صبح پنجشنبه ١٨-٤-٩٤ (اراده الهی به عبث نیست - آقایان)          MP4     مخصوص موبایل

١١٦- صبح پنجشنبه ١١-٤-٩٤ (طوفان نوح در زمان ما - آقایان)          MP4     مخصوص موبایل

١١٥- صبح پنجشنبه ٤-٤-٩٤ (اسلام دین خشونت طلب نیست  - آقایان)          MP4     مخصوص موبایل

١١٤- صبح پنجشنبه ٢١-٣-٩٤ (بیعت یا تجدید عهد  - آقایان)      MP4     مخصوص موبایل

١١٣- صبح پنجشنبه ٣١-٢-٩٤ (رابطه جسم و روح  - آقایان)  MP4   مخصوص موبایل

١١٢- صبح پنجشنبه ٢٤-٢-٩٤ (اخلاق و انسانیت ورای اقتصاد - آقایان)  MP4   مخصوص موبایل

١١١- صبح پنجشنبه  ٦-١-٩٤ (وحدت اجرای زمان و همدلی افراد)   MP4  مخصوص موبایل

١١٠-مجلس صبح پنجشنبه ١٤-١٢-٩٣(آزادی چهار نفر از فقرا -آقایان )  MP4  مخصوص موبایل

١٠٩-مجلس صبح پنجشنبه ٧-١٢-٩٣(تغییر هر قوم به تغییر خودشان است -آقایان )  MP4 مخصوص موبایل

١٠٨-مجلس صبح پنجشنبه ٣٠-١١-٩٣(تقوی -آقایان )  MP4    مخصوص موبایل

١٠٧-مجلس صبح پنجشنبه ٢٣-١١-٩٣(انجام هر کار نیک به نیت الهی-آقایان )  MP4  مخصوص موبایل

١٠٦-مجلس صبح پنجشنبه ١٦-١١-٩٣(دخالت شريعتی در مسائل طريقتی-اطمينان قلبی-آقایان )  MP4 مخصوص موبایل

١٠٥-مجلس صبح پنجشنبه ٢٥ -١٠-٩٣(حدود اجازه مشایخ-آقایان )   MP4 مخصوص موبایل

١٠٤-مجلس صبح پنجشنبه ١٨-١٠-٩٣(رعایت احترام متقدمین فقرا -آقایان )  MP4   مخصوص موبایل

١٠٣-مجلس صبح پنجشنبه ٤-١٠-٩٣(همدلی و هفکری در کار و اجتماع-آقایان )  MP4   مخصوص موبایل

١٠٢-مجلس صبح پنجشنبه ٢٧-٩-٩٣( ما اصالتاً اهل صلح و آرامش هستیم -آقایان )  MP4 مخصوص موبایل

١٠١-مجلس صبح پنجشنبه ٢٠-٩-٩٣( حکمت های خداوند درخلقت -آقایان )  MP4  مخصوص موبایل

١٠٠-مجلس صبح پنجشنبه ٢٩-٨-٩٣( حفظ سرّ -آقایان )  MP4  مخصوص موبایل

٩٩-مجلس صبح پنجشنبه ١٥-٨-٩٣( جاودان بودن عزای حسینی در دل ما -آقایان )  MP4  مخصوص موبایل

٩٨-مجلس صبح پنجشنبه  ٨-٨-٩٣(نزدیکی به خداوند -آقایان )  MP4  مخصوص موبایل

٩٧-مجلس صبح پنجشنبه  ١٧-٧-٩٣(هر چه کرد آن آشنا کرد-آقایان )  MP4  مخصوص موبایل

٩٦-مجلس صبح پنجشنبه  ١٠-٧-٩٣( تحمل دردهای جسمانی برای پاکی معنوی -آقایان )  MP4 مخصوص موبایل

٩٥-مجلس صبح پنجشنبه  ٣-٧-٩٣( بنی آدم اعضای یک پیکرند -آقایان )  MP4 مخصوص موبایل

٩٤-مجلس صبح پنجشنبه  ١٣-٦-٩٣( خداوند ریشه دشمنی را برکند-آقایان )  MP4  مخصوص موبایل

٩٣-مجلس صبح پنجشنبه  ٠٦-٦-٩٣( عیاری و جوانمردی-آقایان )  MP4  مخصوص موبایل

٩٢-مجلس صبح پنجشنبه  ٠٥-٤-٩٣( جایگاه و شأن مصافحه -آقایان )  MP4  مخصوص موبایل

٩١-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٢-٣-٩٣(بیعت یا عهد الهی-آقایان )  MP4مخصوص موبایل

٩٠-مجلس صبح پنجشنبه  ١٥-٣-٩٣(احکام اسلامی دائمی است-آقایان )  MP4  مخصوص موبایل

٨٩-مجلس عصر پنجشنبه  ٨-٣-٩٣( پیام به همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گورکانی)  MP4

٨٨-مجلس صبح پنجشنبه  ١-٣-٩٣( نقش عرفان نظری در سلوک- آقایان  )   MP4

٨٧-مجلس صبح پنجشنبه  ١٨-٢-٩٣( عرفان : عنوان کتاب ارتباط با خدا- آقایان  )   MP4

٨٦ -مجلس صبح پنجشنبه  ٢٨ -١-٩٣(مراحل سلوک- آقایان  )  MP4

٨٥-مجلس صبح پنجشنبه  ٢١-١-٩٣(تظاهر به علم نزد عالم- آقایان  ) MP4

٨٤-مجلس صبح پنجشنبه  ١٤-١-٩٣(رحلت حضرت فاطمه (س)-آقایان  ) MP4

٨٣-مجلس صبح پنجشنبه  ٧-١-٩٣(کبر و حسد ،وفای به عهد- آقایان  ) MP4

٨٢-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٩-١٢-٩٢( اولویت لطف بر قهر خداوند -آقایان  )  MP4  

٨١-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٢-١٢-٩٢( مصافحه و اهمیت آن-بوسیدن دست در مصافحه- -آقایان  )  MP4  

٨٠-مجلس شب دوشنبه ١٨ -١٢-٩٢( ما اهل صلح هستیم-)    MP4

٧٩-مجلس صبح پنجشنبه  ١٥-١٢-٩٢( حفظ همبستگی و مشورت در همه امور -آقایان  )  MP4  

۷۸-مجلس صبح پنجشنبه  ٠١-١٢-٩٢( منشاء اختلاف مسلمانان و رفع آن-آقایان  )  MP4  

٧٧-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٤-١١-٩٢( یاد خدا عامل دوری از گناه -آقایان  )  MP4  

٧٦-مجلس صبح پنجشنبه  ١٧-١١-٩٢( ایجاد تحریف در تاریخ -آقایان  ) MP4

٧٥-مجلس صبح پنجشنبه  ٣-١١-٩٢( کسالت روحانی و جسمانی-آقایان  )  MP4  

٧٤-مجلس صبح پنجشنبه  ٥-١٠-٩٢( اهمیت بیعت و وظایف ماموران اخذ بیعت -آقایان )  MP4  

٧٣-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٨-٩-٩٢( در اختلاف عقاید باید نظر طرفین را شنید -آقایان )  MP4  

٧٢-مجلس صبح پنجشنبه  ١٤-٩-٩٢( سگ نفس و سگ اصحاب کهف -آقایان )  MP4  

٧١-مجلس صبح پنجشنبه  ٧-٩-٩٢( خلوص نیت در بیعت -آقایان )  MP4  

٧٠-مجلس صبح پنجشنبه  ١٦-٨-٩٢(چشم و گوش دل -آقایان )  MP4  

٦٩-مجلس صبح پنجشنبه  ٩-٨-٩٢(همبستگی معنوی در خانواده و جامعه-مسجد ضرار-آقایان )      MP4

٦٨-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٥-٧-٩٢(مصافحه و آداب آن-آقایان )  MP4  

٦٧-مجلس صبح پنجشنبه  ١١-٧-٩٢(حب وطن-تعلق خاطر پیامبر به مکه -آقایان )  MP4  

٦٦-مجلس صبح پنجشنبه  ٤-٧-٩٢(اهمیت قرائت و تدبر در قرآ ن-آقایان )  MP4  

٦٥-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٨-٦-٩٢(معنای واقعی اهل بیت و شهید -آقایان )  MP4  

٦٤-مجلس صبح پنجشنبه  ٢١-٦-٩٢(تاثیر عمل صالح و شعائر دینی بر ایمان -آقایان )  MP4  

٦٣-مجلس صبح پنجشنبه  ١٤-٦-٩٢(آثار انقلاب در درون وبیرون انسان -آقایان )  MP4  

٦٢-مجلس صبح پنجشنبه  ٧-٦-٩٢(کنترل عواطف و احساسات -آقایان )  MP4  

٦١-مجلس صبح پنجشنبه  ٣١-٥-٩٢(جهل عامل بسیاری از مشکلات است  -آقایان )  MP4  

٦٠-مجلس صبح پنجشنبه  ١٧-٥-٩٢(جهل مرکب- غلو  -آقایان )  MP4  

۵۹-مجلس صبح پنجشنبه  ١٠-٥-٩٢(اخلاص در عبادات -آقایان )  MP4  

٥٨-مجلس صبح پنجشنبه  ٣-٥-٩٢(بروج در قرآن-شیطان -آقایان )  MP4  

٥٧-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٧-٤-٩٢(اخلاق انسانی به عنوان خلیفه الهی -آقایان )  MP4  

٥٦-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٠-٤-٩٢(نعمتهای الهی در ماه رمضان -آقایان )  MP4  

٥٥-مجلس صبح پنجشنبه  ٦-٤-٩٢(سلامت و کسالت هر دو از اوست -آقایان )  MP4  

٥٤-مجلس صبح پنجشنبه  ١٦-٠٣-٩٢(رابطه دعا و سرنوشت -آقایان)  MP4  

٥٣-مجلس صبح پنجشنبه  ٠٩-٠٣-٩٢(تبلیغ درویشی به رفتار است  -آقایان )  MP4    

٥٢-مجلس صبح پنجشنبه  ٢-٠٣-٩٢(حفظ جان انسانها-آقایان )  MP4  

٥١-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٦-٠٢-٩٢(بطلان حلول و اتحاد -آقایان )  MP4  

٥٠-مجلس صبح پنجشنبه  ١٩-٠٢-٩٢(مثنوی مولوی -آقایان )  MP4  

٤١-مجلس صبح پنجشنبه  ١٢-٠٢-٩٢(عزاداری حضرت فاطمه (س)-پرهیز از ایجاد اختلاف مذهبی  -آقایان )  MP4 

٣٠٩-مجلس صبح پنجشنبه  ٠٥-٠٢-٩٢(سلوک عرفانی لازمه اش زحمت کشیدن است  -آقایان )  MP4    

۳۰۸-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٩-٠١-٩٢(بسیاری از ابتلائات برای قطع تعلقات دنیوی است -آقایان )  MP4    

٣٠٧-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٢-٠١-٩٢(حضور در مجلس یاد خدا و آداب آن -آقایان )  MP4     

٣٠٦- مجلس صبح پنجشنبه  ١٥-٠١-٩٢(نحوست عدد سیزده-آقایان )    MP4        کم حجم       

٣٠٥-مجلس صبح پنجشنبه ٠٨-٠١-٩٢(تغییر نعمت الهی-آقایان )   MP4        کم حجم   

٣٠٤-مجلس صبح پنجشنبه ٢٤-١٢-٩١( بزرگداشت عید و احترام به آداب ورسوم-آقایان)  MP4    

۳۰۳-مجلس صبح پنجشنبه ١٧-١٢-٩١( راههای مستقل هر درویش-آقایان)  MP4    

٣٠٢-مجلس صبح پنجشنبه ١٢-١١-٩١(  قدر نعمت دانستن-آقایان)  MP4    

٣٠١-مجلس صبح پنجشنبه ٢١-١٠-٩١( محبت با خلق خدا ، دوست و دشمن -آقایان)  DVD

٣٠٠-مجلس صبح پنجشنبه ٧-١٠-٩١( میلاد حضرت عیسی مسیح(ع)-آقایان)   DVD

٢٩٩-مجلس صبح پنجشنبه٣٠-٩-٩١  ( گردش روزگار-درگذشت خانم مسعوده سلطانپور- آقایان )  DVD   

 ٢٩٨-مجلس صبح پنجشنبه١٦-٩-٩١  (  صبر و رضا - آقایان )  DVD   

٢٩٧-مجلس صبح پنجشنبه ٩-٩-٩١( در خانه اگر کس است یک حرف بس است- آقایان)  DVD

٢٩٦-مجلس صبح پنجشنبه ٢-٩-٩١ (  بلاهای طبیعی و انسانی )  DVD

٢٩٤-مجلس صبح پنجشنبه ٢٥-٨-٩١ (راه های ورودی شیطان )  DVD

٢٩٣-مجلس صبح پنجشنبه ١٨-٨-٩١(  خلوص نیت ملاک قبولی عمل )  DVD  

٢٩٢-مجلس صبح پنجشنبه ١١-٨-٩١(  گردش تلخ و شیرین روزگار -آقایان )  DVD  

٢٩١-مجلس صبح پنجشنبه ٤-٨-٩١( عرفه و عید قربان -آقایان )  DVD  

٢٩٠-مجلس صبح پنجشنبه ٢٧-٧-٩١( تقلید و احترام به مرجع عادل -آقایان )  DVD  

٢٨٩-مجلس صبح پنجشنبه ٢٠-٧-٩١( عبور از موانع سلوک -آقایان )  DVD  

٢٨٨-مجلس صبح پنجشنبه ١٣-٧-٩١( یاد یاران -آقایان )  DVD  

٢٨٧-مجلس صبح پنجشنبه ٦-٧-٩١( پاداش عمل  -آقایان )  DVD  

٢٨٦-مجلس صبح پنجشنبه ٢٣-٦-٩١( فهم کتاب وسنت -آقایان )  DVD  

٢٨٥-مجلس صبح پنجشنبه ٢-٦-٩١( وحدت مسلمین در اعلام عید فطر-آقایان )  DVD  

٢٨٤-مجلس صبح پنجشنبه ٢٦-٥-٩١( کمک به زلزله زدگان آذربایجان-آقایان )  DVD  

٢٨٣-مجلس صبح پنجشنبه ١٢-٥-٩١( احکام ثانویه در درویشی-آقایان )  DVD  

۲۸۲-مجلس صبح پنجشنبه ٢٩-٤-٩١(موسیقی -عشق الهی-آقایان )  DVD  

٢٨١-مجلس صبح پنجشنبه ٨-٤-٩١(اهمیت دوستی و محبت-آقایان )    DVD

٢٨٠-مجلس صبح پنجشنبه ٠١-٠٤-٩١(  چرا حسینیه جدید نمیسازیم -آقایان ) کیفیت برتر  DVD   

٢٧٩-مجلس صبح پنجشنبه ٢٥-٣-٩١(  تجلیل از امام جمعه لارستان -آقایان )  DVD   

٢٧٨-مجلس صبح پنجشنبه ١٨-٣-٩١(  ای دعا از تو اجابت هم ز تو -آقایان )  DVD   

٢٧٧-مجلس صبح پنجشنبه ١١-٣-٩١(معاف شدن آقای خواجه گراشی از خدمات فقری -آقایان )  DVD   

٢٧٦-مجلس صبح پنجشنبه ٤-٣-٩١(دجال-سعد و نحس-آقایان  )  DVD  

٢٧٥-مجلس صبح پنجشنبه ٢١-٢-٩١(عشق الهی عشق مجازی -آقایان )  DVD  

٢٧٤-مجلس صبح پنجشنبه ١٤-٢-٩١(اختلاف زبان و شیطان -آقایان )  DVD  

٢٧٣-مجلس صبح پنجشنبه  ٣١-٠١-٩١( صله رحم برای خدا-ازدواج )   DVD   

٢٧٢-مجلس صبح پنجشنبه  ١٧-٠١-٩١( رعایت احترام مشاهد متبرکه )   DVD   

٢٧١-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٥٢-٩٠( عدم ترس از خطرات)   DVD   

٢٧٠-مجلس صبح پنجشنبه  ٤٢-٩٠( سوم اسفند روز درویش )   DVD   

٢٦٩-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٧١-٩٠( حفظ جلوه های مذهبی و فرهنگی )   DVD   

٢٦٨-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٠١-٩٠( سیلان فکر و تمرکز-)   DVD   

٢٦٧-مجلس صبح پنجشنبه  ٦١-٩٠( حق مالکیت در فقه وعرفان - )   DVD   

٢٤٧-مجلس صبح پنجشنبه ٢٩-١٠-٩٠( طلب علم دائمی است -  )   DVD     

٢٤٦-مجلس صبح پنجشنبه  ١-١٠-٩٠( ضرورت قناعت )   DVD   

١٩٣-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٤-٩-٩٠( پوشاندن خطاهای مومنین - )   DVD   

١٩٢-مجلس صبح پنجشنبه  ١٠-٩-٩٠( سبقت رحمت الهی به غضب الهی - )    DVD 

١٩١-مجلس صبح پنجشنبه  ٣-٩-٩٠( حسادت و عواقب آن - )    DVD 

١٩٠-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٦-٨-٩٠( اجرای امور دنیا به اسباب آن- )    DVD 

١٨٩-مجلس صبح پنجشنبه  ١٩-٨-٩٠( تبدیل نعمت به نغمت- )    DVD 

١٨٨-مجلس صبح پنجشنبه  ١٢-٨-٩٠( حکمت عید قربان - )    DVD 

١٨٧-مجلس صبح پنجشنبه  ٥-٨-٩٠( انسان و زمان- )    DVD 

٧٩-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٨-٧-٩٠( ترس بیجا مغایر با ا یمان است- )    DVD 

٧٨-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٤-٦-٩٠( راههای گوناگون فریب دادن شیطان DVD

٧٧-مجلس صبح پنجشنبه  ١٧-٦-٩٠( دوری نمودن از دروغ ،اغراق و مبالغه -  )      DVD

٧٦-مجلس صبح پنجشنبه  ١٠-٦-٩٠( اهمیت پرداخت  فطریه -  )     DVD

٧٥-مجلس صبح پنجشنبه  ٣-٦-٩٠( حفظ کرامت و هویت انسانها-  )  DVD

٧٤-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٧-٥-٩٠( اهمیت اخلاق در مکتب اسلام-  ) DVD

٧٣- مجلس صبح پنجشنبه  ٢٠-٥-٩٠( شرحی از حالات حلاج -)  DVD

٧٢- مجلس صبح پنجشنبه  ١٣-٥-٩٠( گناه تجاهر به فسق -  )   DVD 

٧١-مجلس صبح پنجشنبه  ٦-٥-٩٠( تجلی اسماء خداوند -  ) DVD    

٧٠-مجلس صبح پنجشنبه  ٣٠-٤-٩٠( آداب حضور در مجلس فقری -  )  DVD

٦٩-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٣-٤-٩٠(خلقت انسان-تسلط شیطان-  ) DVD

٦٨-مجلس صبح پنجشنبه  ١٦-٤-٩٠ ( آثار و میراث عمل بد - )  DVD

٦٧-مجلس صبح پنجشنبه   ١٩-٣-٩٠  ( رعایت محرم و نامحرم  -)  DVD

٦٦-مجلس صبح پنجشنبه   ١٢-٣-٩٠  (عظمت روح انسان  -)  DVD

٦٥-مجلس صبح پنجشنبه   ٢٢-٢-٩٠  (تاسیس زائر سرا-  )  DVD

٦٤-مجلس صبح  پنجشنبه   ٨-٢-٩٠  (نماز جماعت- دعا-  )  DVD

٦٣-مجلس صبح پنجشنبه  ١-٢-٩٠( عدم دخالت فقرا در سیاست -  )  DVD

٦٢-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٥-١-٩٠( رعایت اعتدال -  )  DVD

٦١-مجلس صبح پنجشنبه   ١٨-١-٩٠  (  زیانهای  صفت تکبر -  )  DVD

٦٠-مجلس صبح پنجشنبه   ١١-١-٩٠  ( اهمیت تعهدات ایمانی -  )  DVD

٥٩-مجلس صبح  پنجشنبه  ٤-١-٩٠  ( تغییر ساعات  - )  DVD

٥٨-مجلس صبح  پنجشنبه  ٢٦-١٢-٨٩  ( وصیت - )  DVD

٥٧-مجلس صبح  پنجشنبه   ١٩-١٢-٨٩  ( تفاوت روحیات -   )  DVD

٥٦-مجلس صبح  پنجشنبه   ١٢-١٢-٨٩  (مذهب مولوی  -   )  DVD

٥٥-مجلس صبح  پنجشنبه   ٥-١٢-٨٩  (موت اختیاری - رهایی ازقفس  تن  -   )  DVD

٥٤-مجلس صبح  پنجشنبه   ٢٨-١١-٨٩  ( اهمیت تربیت فرزندان  -   )  DVD

٥٣-مجلس صبح  پنجشنبه   ٧-١١-٨٩  ( توکل-   )  DVD

٥٢- مجلس صبح پنجشنبه   ٣٠-١٠-٨٩  (  مالکیت و حقوق اجتماعی-    )  DVD

٥١- مجلس صبح پنجشنبه   ٢٣-١٠-٨٩  (  دوری از  اسراف و تبذیر-    )  DVD

٥٠- مجلس صبح پنجشنبه   ١٦-١٠-٨٩  (  تجربه گرفتن از وقایع تاریخی   )  DVD

٤٩- مجلس صبح  پنجشنبه  ٩-١٠-٨٩ ( جنبه های مختلف پیامبر اکرم(ص)  -  )  DVD

٤٨- مجلس صبح  پنجشنبه  ٢٥-٩-٨٩ ( سحر عاشورا-  )  DVD

٤٧- مجلس صبح  پنجشنبه  ٢-١٠-٨٩ ( روح مراسم حج -  )  DVD

٤٦- مجلس صبح  پنجشنبه  ١٨-٩-٨٩ ( اهمیت  عزاداری محرم -  )  DVD

٤٥- مجلس صبح  پنجشنبه  ١١-٩-٨٩ ( عرفان حج -   )   DVD

٤٤- مجلس صبح  پنجشنبه  ٤-٩-٨٩ ( عید سعید غدیر خم -   )  DVD

٤٣- مجلس صبح  پنجشنبه  ٢٧-٨-٨٩ (  حج- مناسک حج-   )  DVD

٤٤- مجلس صبح  پنجشنبه  ٢٠-٨-٨٩ (علو طبع - از ماست كه بر ماست-   )  DVD

٤٣- مجلس صبح  پنجشنبه  ١٣-٨-٨٩ (ادعیه روزانه - دعای روز یکشنبه- رهایی از ترس و اميد به كرم او-   )  DVD

٤٢- مجلس صبح  پنجشنبه  ٦-٨-٨٩ (  عبادت و عبودیت  -   )     DVD

٤١- مجلس صبح  پنجشنبه  ٢٩-٧-٨٩ (  میلاد امام زمان (ع)-  لشکریان غیبی الهی -   )    

 ٤٠- مجلس صبح  پنجشنبه  ٢٢-٧-٨٩ (  اهمیت وجوهات الهی -   )    

٣٩- مجلس صبح  پنجشنبه  ١٥-٧-٨٩ (  حج- مراحل زندگی ناصر خسرو-تهمت  جاهلانه زدن -   )    

 ٣٨- مجلس صبح  پنجشنبه  ٨-٧-٨٩ (  رعایت  حدود اجازه  -   )    DVD

٣٧- مجلس صبح  پنجشنبه  ١-٧-٨٩ (  عالم بزرگ در تو نهفته است - استجابت دعا در بيخودی -   )    DVD

 ٣٦- مجلس صبح  پنجشنبه  ٢٥-٦-٨٩ (  حکومت عادلانه حضرت علی (ع) -   )    DVD

٣٥- مجلس صبح پنج شنبه   ١٨-٦-٨٩     (  وحدت در پرداخت فطریه   )  DVD         

٣٤- مجلس عصر پنج شنبه   ١٨-٦-٨٩     (  ٢٩ رمضان  ١٤٣١ هجری قمری )  DVD         

٣٣- مجلس عصر پنج شنبه   ١١-٦-٨٩     (  اعیاد مذهبی و حفظ وحدت )  DVD         

٣٢-مجلس عصر پنجشنبه  ٥-٦-٨٩ ( شرح سوره های  بنی  اسرائیل کهف  )

٣١- مجلس صبح پنج شنبه   ٤-٦-٨٩     (  اهمیت  وحکمت  ذکر و مصافحه )  DVD         

٣٠- مجلس صبح پنج شنبه   ٢٧-٥-٨٩     (  ایمان و مراقبت از آن  )  DVD         

٢٩- مجلس صبح پنج شنبه   ٢٠-٥-٨٩     (  قانون عمل وعکس العمل  )  DVD         

٢٨- مجلس صبح پنج شنبه   ١٣-٣-٨٩     (  ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)  )  DVD         

٢٧- مجلس صبح پنج شنبه   ٦-٣-٨٩     (  توجه به توبه   )  DVD         

٢٦- مجلس صبح پنج شنبه   ٩-٢-٨٩     (  قرآن ، انبیاء ونماز -زبان عربی  )  DVD         

٢٥- مجلس صبح پنج شنبه   ٢-٢-٨٩     (  لزوم صلاحیت در هر کار  DVD        

٢٤- مجلس صبح پنج شنبه   ١٩-١-٨٩     (  توجه به مفاهیم ادعیه  )   DVD        

٣٣- مجلس صبح پنج شنبه   ١٢-١-٨٩     (  بنیانٌ مرصوص  ) DVD         

٣٢ -صبح پنج شنبه  ٢٧-١٢-٨٨ ( لزوم حفظ آداب و رسوم ملی    )  DVD  

٣١ -صبح پنج شنبه  ٢٠-١٢-٨٨ ( ایام الله حقیقی چیست ؟    )  DVD 

٣٠ -صبح پنج شنبه  ١٣-١٢-٨٨ ( میلاد حضرت رسول اکرم (ص)    ) DVD   

٢٩ -صبح پنج شنبه  ٦-١٢-٨٨ ( حفاظت الهی قرآن   )   DVD

٢٨ -صبح پنج شنبه ٢٩-١١-٨٨ ( جایگاه زن در خلقت و تاریخ   )   DVD

٢٧-صبح پنج شنبه ٢٢-١١-٨٨ ( عدل و گردش روزگار   )    DVD

٢٦ -صبح پنج شنبه ٨-١١-٨٨ ( بی اعتباری دنیا  ) DVD  

٢٥ -صبح پنج شنبه ١-١١-٨٨ ( تشّبه به حضرت رسول (ص) ) DVD

٢٤- صبح پنج شنبه ٢٤-١٠-٨٨ ( حروف مقطعه قرآن  )  DVD

٢٣- صبح پنج شنبه ١٧-١٠-٨٨ ( تجلی خداوند در حیات )  DVD

٢٢- صبح پنج شنبه ١٠-١٠-٨٨ ( اهمیت اعمال فقرا  )  DVD

٢١- صبح پنج شنبه ٣-١٠-٨٨ (اتحاد و همبستگی - )  DVD

٢٠-صبح پنجشنبه ١٩-٩-٨٨ ( اهمیت کتاب و  کتابخانه در اسلام   )     DVD

١٩-صبح پنجشنبه ١٢-٩-٨٨ (  اجتهاد وتقلید   )

١٨-صبح پنجشنبه ٥-٩-٨٨ (  یاد خدا    )

١٧-صبح پنجشنبه ٢٨-٨-٨٨ (  وظایف و روابط اجتماعی و عاطفی )

١٦-صبح پنجشنبه ٢١-٨-٨٨ ( آگاهی از غیب  )

١٥-صبح پنجشنبه ١٤-٨-٨٨ (خطبه اعیاد -تقیه    )

١٤-صبح پنجشنبه ٧-٨-٨٨ (لزوم توجه سالک به ظاهر وباطن  )

١٣-صبح پنجشنبه ٣٠-٧-٨٨ ( شناخت خدا  )

١٢-صبح پنجشنبه ٢٣-٧-٨٨ (خطبه شقشقیه-خلافت الهی  )

١١-صبح پنجشنبه ١-٥-٨٨ تعالیم حضرت رسول اکرم(ص) در بر خورد با دشمنان  ) 

١٠-صبح پنجشنبه ١٨-٤-٨٨ ( دلارامی که داری دل در او بند  )

٩-صبح پنجشنبه ٤-٤-٨٨ ( عظمت درویشی    ) 

٨-صبح پنجشنبه ٢٨-٣-٨٨ ( خداوند حافظ  ذکر است  ) 

٧-صبح پنجشنبه ٢١-٣-٨٨ ( اهمیت ولایت وتوبه   ) 

٦-صبح پنجشنبه  ١٤-٣-٨٨ (  ذکر خدا مایه دفع افکار شیطانی )

٥-صبح پنجشنبه  ٧-٣-٨٨ (  وفات حضرت فاطمه (ع))

٤-صبح پنجشنبه  ٢٤-٢-٨٨ (  اجازه و اعجاز پیامبران-شفاء)  

٣- صبح پنجشنبه ١٧-٢-٨٨ (  حقوق و وظایف فردی و اجتماعی در عرفان  )  

٢-صبح پنجشنبه ١٠-٢-٨٨ (  جامی -بوی عشق از خاك ليلی-محبت  )

١- صبح پنجشنبه ٢٧-١-٨٨ ( درویشی مکتب صلح و محبت و شجاعت -  اخوت اسلامی  )