اعلامیه و فرمان حضرت آقای مجذوب علیشاه  ، اول محرم 1427