پند صالح (دوره دوم)

 

١٣١-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  31-6-90 شب جمعه( تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین 15  )  دانلود

١٣٠-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  10-6-90 شب جمعه( تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین 14  )  دانلود

١٢٩-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  27-5-90 شب جمعه( تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین 13  )  دانلود

١٢٨-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  20-5-90 شب جمعه( تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین 12  )  دانلود

١٢٧-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  2-4-90 شب جمعه( تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین 11  )  دانلود

١٢٦-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  19-3-90 شب جمعه( تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین 10 )  دانلود

١٢٥-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  8-2-90 شب جمعه( تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین 9 )  دانلود

١٢٤-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  25-1-90 شب جمعه( تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین 8 )  دانلود

١٢٣-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  26-12-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین 7 )  دانلود

١٢٢-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  12-12-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین 6  )  دانلود

١٢١-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  5-12-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین 5  )  دانلود

١٢٠-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  28-11-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین 4  )  دانلود

١١٩-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  23-10-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین 3  )  دانلود

١١٨-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  2-10-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین 2  )  دانلود

١١٧-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  18-9-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین  )  دانلود

١١٦-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  20-8-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- شهادت-قسم  )  دانلود

١١٥-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  13-8-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- لغو-مزاح  )  دانلود

١١٤-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  6-8-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- سفر- وصیت )  دانلود

١١٣-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  29-7-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- لباس- نظافت )  دانلود

٢۱۱-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  22-7-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- اکل وشرب -وقاع -خواب )  دانلود

۱۱۱-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  8-7-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- عجله-  تَأنی )  دانلود

١١٠-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  1-7-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- موهومات 2  )  دانلود

١٠٩-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  25-6-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- موهومات  )  دانلود

١٠٨-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  7-5-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- مشورت- استخاره-تطَیر-تفأل )  دانلود

١٠٧-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  31-4-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- یتیم- اصلاح- آزار مسلم)  دانلود

١٠٦-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  24-4-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- زیر دست- همسایه-غریب) دانلود

١٠٥-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  10-4-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- حق النّاس-ادای دین )  دانلود  

١٠٤-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  3-4-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح-  اطاعت قوانین  )  دانلود  

١٠٣-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  27-3-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح-  حفظ راز )  دانلود  

١٠٢-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  23-2-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- احترام محترمین  )  دانلود  

١٠١-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  2-2-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- معاشرت نیکان    )  دانلود  

١٠٠-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  26-1-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- مواضع تهم   )  دانلود  

٩٩-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  19-1-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- انصاف در قول    )  دانلود  

٩٨-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  12-1-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح- احترام محترمین   )  دانلود  

٩٨-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  5-1-89 شب جمعه( تفسیر پند صالح-سب و لعن 2  )  دانلود  

٩٧-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  27-12-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-سب و لعن  )  دانلود

٩٦-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  13-12-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-سلاسل فقر  3 )  دانلود

٩٥-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  22-11-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-سلاسل فقر  2 )  دانلود

٩٤-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  8-11-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-سادات -سلاسل فقر )  دانلود

٩٣-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  1-11-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-تجلیل علماء  )  دانلود

٩٢-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  17-10-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-تجلیل علماء   )  دانلود

٩١-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  26-9-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-فرق اسلام   )  دانلود

٩٠-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  19-9-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-صله رحم   )  دانلود

٨٩-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  12-9-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-احسان والدین   )  دانلود

٨٨-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  5-9-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-حسن خلق   )  دانلود

٨٧-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  28-8-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-شفقت   )  دانلود

٨٦-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  21-8-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-انصاف 3-کسب منهی  )  دانلود

٨٥-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  14-8-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-انصاف 2 )  دانلود

٨٤-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  7-8-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-تطفیف-انصاف)  دانلود

٨٣-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  23-7-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-ربا ، )  دانلود

٨٢-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  16-7-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-کسب 2 )  دانلود

٨١-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  9-7-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-کسب 1  )  دانلود

٨٠-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  2-7-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-تحصیل )  دانلود

٧٩-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  22-5-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-اولاد 2 )  دانلود

٧٨-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  15-5-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-اولاد  )  دانلود

٧٧-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  1-5-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-بقاء نسل- طلاق )  دانلود

٧٦-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  25-4-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-تاهل 3)  دانلود

٧٥-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  18-4-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-تاهل 2 )  دانلود

٧٤-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  11-4-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-تاهل 1 )  دانلود

٧٣-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  4-4-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-قمار -مسکرات )  دانلود

٧٢-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  28-3-88 شب جمعه   دانلود

٧١-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  21-3-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-نواهی 2 )  دانلود

٦٩-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  14-3-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-نواهی )  دانلود

٦٨- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  7-3-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-طهارت )  دانلود

٦٧-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  31-2-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-امر به معروف ونهی از منکر 2)  دانلود

٦٤--فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  24-2-88 شب جمعه( تفسیر پند صالح-جهاد-امر به معروف ونهی از منکر)  دانلود

٦٥- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  17-2-88 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح - جهاد ) -  دانلود

٦٤-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  10-2-88 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح - حج  ) -  دانلود

٦٣-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  3-2-88 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح - انفاق  ) -  دانلود

٦٢-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  27-1-88 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح - خمس و زکات  ) - دانلود

٦١-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  20-1-88 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -روزه 2  ) - دانلود

٦٠-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  13-1-88 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -روزه 1 ) - دانلود

٥٩-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  6-1-88 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -جمعه 4  ) - دانلود

٥٨-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  29-12-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -جمعه 3  ) - دانلود

٥٧-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  22-12-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -جمعه 2  ) -

۶٥-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  15-12-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -جمعه1 ) - دانلود

٥٥-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  8-12-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -سحر ) - دانلود

٥٤-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  1-12-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -دعا   2) - دانلود

٥٣-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  24-11-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -دعا 1 ) - دانلود

٥٢-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  17-11-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -اوراد ) - دانلود

٥١-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  10-11-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -نماز 3 ) - دانلود

٥٠-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  26-10-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -نماز 2 ) - دانلود

٤٩-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  12-10-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -نماز 1 ) - دانلود

٤٨-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  5-10-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -قراﺋﺖ قرآن  ) - دانلود

٤٧-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  28-9-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -جمع شریعت و طریقت  ) - دانلود

٤٦-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  21-9-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -مواضع تهم -ایمان ) - دانلود

٤٥-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  14-9-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -خدمت 7) - دانلود

٤٤-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  30-8-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -خدمت 6) - دانلود

٤٣-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  23-8-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -خدمت 5) - دانلود

٤٢-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  16-8-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -خدمت 4 ) -  کیفیت بالاتر

٤١-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  9-8-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -خدمت 3 )

٤٠- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  2-8-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -خدمت 2-مصافحه )

٣٩- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  25-7-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -خدمت 1 )

٣٨- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  18-7-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -حلال -مکروخدعه-طغیان-جزع-حسد ) 

٣٧-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  11-7-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -انابه )

٣٦-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  7-6-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -استغنا-طمع )

٣٥-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  31-5-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -احسان  والدین )

٣٤-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  24-5-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -توکل-تسلیم-رضا وشکر )

٣٣-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  3-5-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -توکل-تسلیم-رضا وشکر )

٣٢-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  27-4-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -تهور-جبن-کینه-عداوت-ظلم )

٣١- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 20-4-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -خشم -کظم غیظ )

٣٠-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 13-4-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -رقت-فراست-غضب وشهوت)

٢٩-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 06-4-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -شجاعت-همت-فتوت-غیرت-خشم)

٢٨-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 23-3-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -تواضع -کبر)

 ٢٧-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 16-3-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -حیا)

٢٦-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 9-3-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -یاد مرگ 2)

٢٥-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 2-3-87 شب جمعه   ( تفسیر پند صالح -یاد مرگ )

٢٤-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 19-2-87 شب جمعه   (تفسیر پند صالح-مراقبه و محاسبه  )

٢٣-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 12-2-87 شب جمعه   (تفسیر پند صالح-اخلاق2  )

٢٢-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 5-2-87 شب جمعه   (تفسیر پند صالح-اخلاق )

٢١-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 29-1-87 شب جمعه   (تفسیر پند صالح-کتمان سر2 )

٢٠-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 22-1-87 شب جمعه   (تفسیر پند صالح-کتمان سر )

١٩- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 15-1-87 مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-آداب خدمت 3 )            

١٨- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 8-1-87  مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-آداب خدمت 2 )            

 ١٧-  فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 23-12-86  مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-آداب خدمت 1 )            

١٦- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 16-12-86 مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-صحبت وصلوات )            

١٥- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 2-12-86 مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-فکر-انتظار )

١٤- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 25-11-86 مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-ذکر  3)

 ١٣-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 18-11-86  مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-ذکر  2)

 ١٢-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 11-11-86  مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-ذکر  1)               

 ١١- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 4-11-86  مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-ایمان 2 )        

 ١٠- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 27-10-86  مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-ایمان 1 )

 ٩- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 20-10-86  مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-دلایل بقاء روح  5)      

  ٨- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 13-10-86  مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-دلایل بقاء روح  4)

  ٧- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  6-10-86   مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-دلایل بقاء روح  3)

   ٦-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  29-9- 86   مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-دلایل بقاء روح 2)

  ٥- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  22-9-86    مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-دلایل بقاء روح  1 )

   ٤-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه   15-9-86  مجلس شب جمعه  (تفسیر پند صالح-فکر و تحقیق 2 )  

  ٣-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  8-9-86    مجلس شب جمعه  (تفسیر پند صالح-فکر و تحقیق 1 ) 

  ٢- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه     1-9-86    مجلس شب جمعه  (تفسیر پند صالح-مقدمه 2 )

 ١- فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 24-8-86  مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-مقدمه 1)