(سالگرد حضرت آقای صالحعلیشاه طاب ثراه )
گالری عکس  ٥٩       ١و2 بهمن ماه ١٣٩٤