فایل های تصویری  سال ١٣٩٥

١٠١- مجلس صبح جمعه  ١٣-١٢-٩٥(شرکت در مجالس حسینیه - آقایان )

١٠٠- مجلس صبح پنجشنبه  ١٢-١٢-٩٥(وفات حضرت فاطمه(س) - آقایان  )

٩٩- مجلس صبح جمعه  ٧-١٢-٩٥(جایگاه عرف و عادت در قانونگذاری بشر و احترام به آداب و رسوم - آقایان )

٩٨- مجلس صبح جمعه  ٦-١٢-٩٥(اجتماع قلب ها- آقایان )

٩٧- مجلس صبح پنج شنبه  ٥-١٢-٩٥(تجلی های مختلف خداوند و درک انسان - آقایان )

٩٦- مجلس صبح جمعه  ٢٩-١١-٩٥(حفظ ایمان در بحران زمانه- آقایان ) 

٩٥- مجلس صبح پنج شنبه  ٢١-١١-٩٥(تمدن ایرانی- اسلامی و حفظ آن - آقایان ) 

٩٤- مجلس صبح شنبه  ١٦-١١-٩٥(به خیر یاد کردن رفتگان و ذم زیاده روی در احترامات عرفی مرتبط با آن - آقایان ) 

٩٣- مجلس صبح جمعه  ١٥-١١-٩٥(شرک خفی و شرک جلّی(۲)- آقایان ) 

٩٢- مجلس صبح پنجشنبه  ١٤-١١-٩٥(پاسخ سوالات مشابه-توحيد و شرك -شرک جلی و خفی- آقایان ) 

٩١- مجلس صبح شنبه ٩-١١-٩٥( قابلیت استناد اشعار - طبقات شعرا - آقایان) 

٩٠-مجلس صبح جمعه ٨-١١-٩٥ (حاکمیت الهی-حاکمیت سیاسی- - آقایان)

٨٩-مجلس صبح شنبه  ٢-١١-٩٥ (ابراز تأسف درباره حریق ساختمان پلاسکو و تسلیت و تعزیت به مصیبت زدگان - آقایان)

٨٨- مجلس صبح جمعه ١-١١-٩٥(تعالیم الهی در دوره های مختلف زندگی بشر - آقایان)

٨٧-مجلس صبح پنحشنبه  ٣٠-١٠-٩٥(مستحدثات بیمه و بانکداری - اصول کلی در عقود و تعهدات - آقایان)

٨٦-مجلس صبح شنبه  ٢٥-١٠-٩٥(تفاوت در مدنی الطبع بودن حیوان و انسان - آقایان)

٨٥-مجلس صبح جمعه  ٢٤-١٠-٩٥(  عدم درک ذات الهی- آقایان )

٨٤-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٣-١٠-٩٥ ( عقل علی (ع) و عقل معاویه- آقایان )

٨٣-مجلس صبح شنبه  ١٨-١٠-٩٥ (ملا علی سمنانی - معنی اقتدا - سکّاندار اسلام- آقایان ) 

٨٢-مجلس صبح جمعه  ١٧-١٠-٩٥ (تفکر در امر دین - آقایان ) 

٨١-مجلس صبح جمعه  ١٠-١٠-٩٥ (علل انشعاب در سلسله فقر - آقایان ) 

٨٠-مجلس صبح جمعه  ٣-١٠-٩٥ (یاد گذشتگان - آقایان ) 

٧٩-مجلس صبح  پنجشنبه ٢-١٠-٩٥ ( قصاص و عفو - آقایان ) 

٧٨-مجلس صبح شنبه ٢٧-٩-٩٥ ( میلاد حضرت رسول  اکرم (ص ) و امام جعفر صادق(ع )- آقایان)

٧٧-مجلس صبح جمعه ٢٦-٩-٩٥ ( اتصال سلسه انبیا و اوليا - آقایان)

٧٦-مجلس صبح شنبه ٢٠-٩-٩٥ (تفاوت مسؤولیت فردی و جمعی فقرا- آقایان)

٧٥-مجلس صبح شنبه ١٣-٩-٩٥ ( صحت و سقم اخبار - حلول ماه ربیع الاول - آقایان)

٧٤-مجلس صبح جمعه  ١٢-٩-٩٥(بزرگان عرفا به منزله شاخه هاى تنه يك درخت - آقایان) 

٧٣- مجلس صبح شنبه ٦-٩-٩٥ (حفظ بدن - تأثر و تسلیت برای حادثه جاده‌ای و تصادف ریلی - آقایان )

٧٢- مجلس صبح شنبه ٢٩-٨-٩٥ ( کیفیت صحت و سُقم اخبار - مراسم عزاداری و یادبود اربعین - آقایان )

٧١-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٧-٨-٩٥( قرب و بعد عاشق در قصیده جامی - آقایان )      

٧٠-مجلس صبح شنبه ٢٢-٨-٩٥ ( درد و درمان - کوشش برای کمال - آقایان)   

٦٩-مجلس صبح جمعه ١٤-٨-٩٥ (خروج انسان از بهشت - آقایان) 

٦٨-مجلس صبح پنجشنبه ٢٠-٨-٩٥ (عرفان نظري و عملي -آقایان)

٦٧-مجلس صبح شنبه ١٥-٨-٩٥ (استخاره- طلب خير کردن از خدا -قصص قرآن -آقایان)

٦٦-مجلس صبح پنجشنبه ١٣-٨-٩٥ ( قاعده عمل و عکس العمل- روز کوروش - آقایان)  

٦٥-مجلس صبح شنبه ٨-٨-٩٥ ( مصافحه ، وصيت ، بيعت - آقایان)  

٦٤-مجلس صبح جمعه  ٧-٨-٩٥ ( جمع شریعت و طریقت - آقایان)   

٦٣-مجلس صبح جمعه ٣٠-٧-٩٥ (وحدت وجود ، عشق- آقایان)   

٦٢-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٩-۷-٩٥ ( اختیار و انتخاب بشردر جهان - آقایان)    

٦١-مجلس صبح شنبه ٢٤-٧-٩٥ (بروز و ظهور عشق در عاشق و معشوق - آقایان)   

٦٠- مجلس صبح جمعه ٢٣-٧-٩٥ (حسین (ع) قرآن ناطق - آقایان)     

٥٩- مجلس صبح چهارشنبه ٢١-٧-٩٥ (عاشورای حسینی - آقایان)  

٥٨-مجلس صبح جمعه  ٢-۷-٩٥ (حسن ظن به مومنین - آقایان)   

٥٧-مجلس صبح پنجشنبه  ١-۷-٩٥ (تقویم قمری و شمسی - آقایان)  

٥٦- مجلس صبح دوشنبه  ٢٢-٦-٩٥ (عید سعید قربان - آقایان)   

٥٥- مجلس صبح شنبه  ١٣-٦-٩٥ (جانشینان پیامبران - سادات - آقایان)   موبایل

٥٤-مجلس صبح جمعه ١٢-٦-٩٥ (در توبه -آقایان)   مویایل

٥٣-مجلس صبح پنجشنبه ١١-٦-٩٥ (ذکر و فکربه معنای عرفانی آن-آقایان)   موبایل

٥٢-صبح شنبه  ٣٠-٥-٩٥ (لزوم احترام به عقیده صاحبان عقاید مختلف - متولیان خانه کعبه - عزیمت برای زیارت و حج - آقایان)         موبایل

٥١-صبح جمعه ٢٩-٥-٩٥ (دیده ی بینا-آقایان)         موبایل

٥٠-صبح پنجشنبه ٢٨-٥-٩٥ (رعایت آداب اسلامی و مجالس فقری-آقایان)          موبایل

٤٩-عصرشنبه  ٢٣-٥-٩٥ (ميلاد حضرت رضا - آقایان)         موبایل

٤٨-صبح یکشنبه  ٢٤-٥-٩٥ (ميلاد حضرت رضا - آقایان)        موبایل

٤٧- مجلس صبح شنبه  ٢٣-٥-٩٥ (معجزه - تجربه شناخت خداوند - تعبیر صحرای محشر - آقایان)         موبایل

٤٦-مجلس صبح پنجشنبه ٢١-٥-٩٥ (پل صراط ، حد اعتدال - آقایان)       موبایل

٤٥-  صبح شنبه ١٦-٥-٩٥ (تناسب واکنش و جزاء با عمل - آقایان )      موبایل

٤٤-مجلس صبح جمعه ١٥-٥-٩٥ (استمرار هدایت الهی - آقایان)      موبایل

٤٣-صبح پنجشنبه ١٤-٥-٩٥ (ملت ، امت و تفرقه افکنی- آقایان)   Mp4    موبایل

٤٢-صبح شنبه  ٢-٥-٩٥ ( رابطه وصال با موهبت الهی - آقایان )    Mp4    موبایل

٤٢-صبح شنبه  ٢-٥-٩٥ ( رابطه وصال با موهبت الهی - آقایان )    Mp4    موبایل

٤١-صبح جمعه  ١-٥-٩٥ ( توقف در سلوک - آقایان)  Mp4    موبایل

٤٠-صبح شنبه ٢٦-٤-٩٥ ( تاثر از واقعه شهر نیس فرانسه و سایر وقایع مشابه - آقایان)       Mp4موبایل

٣٩-صبح جمعه  ٢٥-٤-٩٥ ( سماع - آقایان)      Mp4موبایل

٣٨-صبح شنبه  ١٩-٤-٩٥ ( اجتماعی بودن بشر - تفکر در خلقت خود - قربانی کردن - فداکاری - آقایان )     Mp4موبایل

٣٧-صبح جمعه ١٨-٤-٩٥ (غفلت - آقایان)  Mp4    موبایل

٣٦-مجلس صبح پنجشنبه ١٧-٤-٩٥ (وجوب پرداخت فطریه - آقایان)  Mp4    موبایل

٣٥-مجلس صبح چهارشنبه آقایان ١٦-٤-٩٥ (عید سعید فطر)   Mp4    موبایل

٣٤-مجلس صبح شنبه آقایان ١٢-٤-٩٥ (اسلام در تعادل بین یهود و مسیحیت)  Mp4    موبایل

٣٣-مجلس صبح پنجشنبه آقایان ١٠-٤-٩٥ (دیدار برادران دری از درهای بهشت)  Mp4    موبایل

٣٢-صبح پنجشنبه ٣-٤-٩٥ (روزه و آثار آن- آقایان)  Mp4    موبایل

٣١-صبح شنبه  ٢٩-٣-٩٥ (اظهار سلامتی - آقایان )    Mp4   موبایل

٣٠-صبح جمعه ١٤-٣-٩٥ (دستورات عمومی فقری - آقایان)   Mp4    موبایل

٢٩-صبح پنجشنبه ١٣-٣-٩٥ (شهادت اعضای بدن بر اعمال - روزه - آقایان)    Mp4    موبایل

٢٨-صبح شنبه  ٨-٣-٩٥ (دوستی خانواده ها و اقوام در گناباد - بار معافیت مالیاتی بر دوش دیگران - علاقه به وطن - آقایان )  Mp4    موبایل

٢٧-صبح جمعه  ٧-٣-٩٥ (اختلاف نظر تاریخی در میلاد و وفات معصومین - آقایان)    Mp4    موبایل

٢٦-صبح یکشنبه  ٢-٣-٩٥ (نیمه شعبان - میلاد حضرت قائم (عج) - آقایان  Mp4    موبایل

٢٥-صبح شنبه  ١-٣-٩٥ (درویشی - توبه -  تفاوت  خطاهای فردی و اجتماعی - وجوهی از قصه موسی و خضر - آقایان )  Mp4    موبایل

٢٤-صبح جمعه  ٣١-٢-٩٥ (کوشش و کشش در راه سلوک  - آقایان)     Mp4    موبایل

٢٣-صبح شنبه  ٢٥-٢-٩٥ (به یاد حضرت رضاعلیشاه به مناسبت تغییر مکان مجلس شنبه ها صبح از منزل ایشان - آقایان )   Mp4    موبایل

٢٢-صبح جمعه  ٢٤-٢-٩٥ ( نسبت شریعت با طریقت - آقایان)  Mp4    موبایل

٢١-صبح پنجشنبه  ٢٣-٢-٩٥ (انسان به عنوان عالم كبير - آقایان)     Mp4    موبایل

٢٠-صبح سه شنبه   ٢١-٢-٩٥ (میلاد امام حسین (ع) - آقایان)  Mp4    موبایل

١٩-صبح شنبه  ١٨-٢-٩٥ (تعطیلی مجالس فقری در منزل حضرت رضاعلیشاه - آقایان )     Mp4    موبایل

١٨-صبح جمعه  ١٧-٢-٩٥ ( نزول تدریجی احکام اسلامی - آقایان )  Mp4    موبایل

١٧-صبح پنجشنبه  ١٦-٢-٩٥ (مبعث حضرت رسول اکرم (ص) - آقایان)    Mp4    موبایل

۱۶-صبح جمعه  ١٠-٢-٩٥ ( عدل الهی - آقایان )    Mp4    موبایل

١٥-صبح پنجشنبه  ٩-٢-٩٥ (قطب سیاسی دراویش یعنی چه ؟!! - آقایان )   Mp4    موبایل

١٤- صبح شنبه  ٤-٢-٩٥ (رابطه جسم با جان و اتحاد جانهای مؤمنین با یکدیگر - آقایان)     Mp4    موبایل

١٣-صبح پنجشنبه  ٢-٢-٩٥ ( ١٣رجب میلاد حضرت علی (ع) - آقایان)     Mp4   موبایل

١٢- صبح شنبه  ٢٨-١-٩٥ (اهمیت وحدت مسلمین - آقایان)  Mp4    موبایل

١١- صبح جمعه ٢٧-١-٩٥ (عدل الهی - آقایان )     Mp4    موبایل

١٠- صبح شنبه  ٢١-١-٩٥ (فضائل ماه رجب- آقایان)    Mp4    موبایل

٩- صبح جمعه ٢٠-١-٩٥ ( همبستگی و دلبستگی فقرا - آقایان)  Mp4    موبایل

٨-صبح شنبه  ١٤-١-٩٥ (شروع سال - جز خدا ندیدن - درآوردن لباس نحوست و پوشیدن لباس عید - آقایان)    Mp4    موبایل

٧-صبح جمعه ١٣-١-٩٥ ( سیزده بدر-احترام به عرف - آقایان )   Mp4    موبایل

٦-صبح پنجشنبه  ١٢-١-٩٥ ( ولادت حضرت زهرا (س) و نقش آن در تکامل انسان - آقایان )  Mp4    موبایل

٥- صبح شنبه  ٧-١-٩٥ ( رحم ، شفقت و غضب الهی - آقایان)   Mp4    موبایل

٤- صبح جمعه  ٦-١-٩٥ ( ادامه رشته ارشاد و هدایت - اتصال به امام در شریعت و ولایت – آقایان)  Mp4  مخصوص موبایل

٣- روز سوم فروردین  سال ٩٥  Mp4   مخصوص موبایل

٢- روز دوم فروردین  سال ٩٥  Mp4   مخصوص موبایل

١- روز اول فروردین سال ٩٥     Mp4   مخصوص موبایل