فرمايشات حضرت آقای حاج دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه سال ١٣٩٤

٣٤١-صبح شنبه  ٢٩-١٢-٩٤ (وابستگی اجزاء به هم و تشریک مساعی - رفتار به وظیفه و تکامل -  انس و الفت و رفع کدورت - خانمها)  کیفیت بالاتر

٣٤٠-صبح شنبه  ٢٩-١٢-٩٤ (انس و الفت و رفع کدورت -آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٣٩-صبح جمعه  ٢٨-١٢-٩٤ (تشبّه به صفت رحیمیت - دوری از خشم و غضب - خانمها)  کیفیت بالاتر

٣٢٨-صبح جمعه  ٢٨-١٢-٩٤ (صحابه کذّاب پیامبر - غیبت امام زمان - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٣٧-صبح پنجشنبه  ٢٧-١٢-٩٤ (محاسبه نفس و پاک کردن دل از کدورت ها - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٣٦ -صبح چهارشنبه  ٢٦-١٢-٩٤ (گرفتاری نسبی -فداكاری و إيثار-تسليم امر الهی - دعای ظاهر -خانمها ) کیفیت بالاتر

٣٣٥-عصر سه شنبه  ٢٥-١٢-٩٤ (چهارشنبه سوری  ) کیفیت بالاتر

٣٣٤-عصر سه شنبه  ٢٥-١٢-٩٤ (شرف یابی خدام - آقایان) کیفیت بالاتر

٣٣٣-صبح یکشنبه  ٢٣-١٢-٩٤ (حضرت فاطمه علیها السلام - خانمها) کیفیت بالاتر

٣٣٢-صبح شنبه  ٢٢-١٢-٩٤ ( بیگانگی - شریعت و طریقت و حقیقت - خودبینی - همزیستی با همه - خانمها)  کیفیت بالاتر

٣٣١-صبح شنبه  ٢٢-١٢-٩٤ (همراهی لفظ و معنی - توجه به معنویت - لعن دیگران -آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٣٠-صبح جمعه  ٢١-١٢-٩٤ ( اثر کلام هنگام دیدار گوینده - ساختن مجسمه و تراشیدن بت - خانمها)  کیفیت بالاتر

٣٢٩-صبح جمعه  ٢١-١٢-٩٤ ( یاد مرگ و وصیت - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٢٨ -صبح چهارشنبه خانمها  ١٩-١٢-٩٤ (شرایط زمانی نگارش پند صالح - محاسبه حساب خود و توبه
از خطاها - خانمها )
 کیفیت بالاتر

٣٢٧-صبح یکشنبه  ١٦-١٢-٩٤ ( توافق و اتحاد با هم - موجبات وحدت و الفت - قبول رأی اکثریت
- زنهار از عدم اطاعت امر - خانمها )
 کیفیت بالاتر

٣٢٦-صبح شنبه  ١٥-١٢-٩٤ ( توبه و تجربه از اشتباهات و جبران خطاها - عقل و اراده - خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٢٥-صبح شنبه  ١٥-١٢-٩٤ ( عُجب و خودبینی بزرگترین خطر برای سالک - قرب و بُعد -آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٢٤-صبح جمعه  ١٤-١٢-٩٤ ( آداب حضور در مجالس فقری - دیدار و معاشرت با مومنین - خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٢٣-صبح جمعه  ١٤-١٢-٩٤ (خودخواهی مانع اصلاح نفس  - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٢٢-صبح پنجشنبه  ١٣-١٢-٩٤ (در راه انسان کامل - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٢١ -صبح چهارشنبه  ١٢-١٢-٩٤ (محرمانه نگهداشتن ذکر - مددکاری رضا - جعل خبر - دشمنی معاندین درویشی - خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٢٠-صبح یکشنبه  ٩-١٢-٩٤ (امیدواری - خالق و مخلوق - خداوند برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم است - نفخه الهی در انسان - خانمها )  کیفیت بالاتر

٣١٩ -عصر شنبه ٨-١٢-٩٤ ( کار روی قرآن- لقاح مصنوعی-عمومیت واژه رجال- پوشش گوشت بر استخوان  )  کیفیت بالاتر

٣١٨ -صبح شنبه ٨-١٢-٩٤ ( ورزش فکری و بدنی - کوهنوردی - خانمها )  کیفیت بالاتر

٣١٧-صبح شنبه ٨-١٢-٩٤ (اهمیت اجازه و نقل گفتار بزرگان - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣١٦-صبح جمعه  ٧-١٢-٩٤ ( سجده بر آدم - توجه به عظمت خداوند - خانمها )  کیفیت بالاتر

٣١٥-صبح جمعه  ٧-١٢-٩٤ (مشورت در امور دنیوی - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣١٤-صبح پنجشنبه  ٦-١٢-٩٤ (خواندن خداوند با زبانهای مختلف - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣١٣ -صبح چهارشنبه  ٥-١٢-٩٤ (اهمیت حسد و عوارض روحی و رفتاری آن - مخلِص و مخلَص - خانمها )  کیفیت بالاتر

٣١٢-صبح یکشنبه  ٢-١٢-٩٤ (رحلت حضرت فاطمه علیها السلام - عایشه - روز درویش - خانمها )  کیفیت بالاتر

٣١١-صبح شنبه  ١-١٢-٩٤ حب ذات و حفظ نوع در اداره جهان - عدالت - ملایمت و مهربانی - خانمها )  کیفیت بالاتر

٣١٠-صبح شنبه  ١-١٢-٩٤ (راه تکامل معنوی و موانع آن - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٠٩-صبح جمعه  ٣٠-١١-٩٤ ( گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد - آداب نشستن در مجالس - مصافحه -
شرکت غیرفقرا در مجالس - خانمها )
 کیفیت بالاتر

٣٠٨-صبح جمعه  ٣٠-١١-٩٤ (تشخیص عدم دخالت در سیاست - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٠٧-صبح پنجشنبه  ٢٩-١١-٩٤ (جنبه های فقهی و عرفانی اهداء عضو بدن - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٠٦ -صبح چهارشنبه  ٢٨-١١-٩٤ (تمثیل طعمه گذار - عبرت گرفتن از زندگی - هدف ازدواج - حسنه در دنیا و آخرت - خانمها)  کیفیت بالاتر

٣٠٥-صبح یکشنبه ٢٥-١١-٩٤ (تنزل اطلاعات از عوالم دیگر در رؤیا - نمایش خلقت در دنیا - توجه به باطن - تخطی از دستورات - خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٠٤-صبح شنبه ٢٤-١١-٩٤ (نفی یا قبول پدیده های معنوی - رؤیت خداوند - خانمها  ) کیفیت بالاتر

٣٠٣-عصر جمعه  ٢٣-١١-٩٤ ( دیدار مومن - رعایت آداب نشستن در مجلس- خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٠٢-صبح جمعه  ٢٣-١١-٩٤ (  ذکاوت مومن و تدبر در امور - شوخی و مزاح - خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٠١-صبح جمعه  ٢٣-١١-٩٤ (تبدیل غذا به جان - جوع و گرسنگی - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٠٠-صبح پنجشنبه  ٢٢-١١-٩٤ (تشخیص خیر وشر ، تفسیر سوره فلق - آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٩٩-صبح چهارشنبه  ٢١-١١-٩٤ (شیردادن طفل و رضاع - هاشم و امیه - شرط کامل شدن اراده برای انجام بیعت - خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٩٨-صبح یکشنبه ١٨-١١-٩٤ (تقسیم بندی موضوعات برای فهم موضوع - صدقه - تحیت و سلام - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٩٧-صبح شنبه ١٧-١١-٩٤ (بیان و زبان وسیله انتقال معنی است - شیطان درون- خانمها  ) کیفیت بالاتر

٢٩٦-صبح شنبه  ١٧-١١-٩٤ (قوائد زندگی بشر - آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٩٥-صبح جمعه ١٦-١١-٩٤ ( ذکر و تسبیح و اراده حق- خانمها ) کیفیت بالاتر

٢٩٤-صبح جمعه ١٦-١١-٩٤ (راهها ی به سوی خدا - آقایان ) کیفیت بالاتر

٢٩٣-صبح پنجشنبه  ١٥-١١-٩٤ (احترام به همخونی و همشیری - آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٩٢-صبح چهارشنبه  ١٤-١١-٩٤ (کوتاه نوشتن نامه - عبودیت و عبادت - خلوص نیت - تمرکز حواس - مدیتیشن - ثبات رفتار - خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٩١-صبح یکشنبه ١١-١١-٩٤ (بسم الله - فراموشی - فرشته نجات و فرشته گمراهی - مشتاقعلیشاه و مظفرعلیشاه - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٩٠-عصر شنبه  ١٠-١١-٩٤ (جراحی زیبائی -بخشیدن عضو -افسردگی- موسیقی -رابطه شغل و بیماری )  کیفیت بالاتر

٢٨٩-صبح شنبه ١٠-١١-٩٤ (تأثیر رؤیا بر زندگانی - تعبیر خواب - ذکر خدا هنگام خوابیدن- خانمها  ) کیفیت بالاتر

٢٨٨-صبح شنبه  ١٠-١١-٩٤ (مراحل تکامل ذکر و فکر - مراحل تداعی صورت ذکردهنده و جلوه خدا در دل سالک )  کیفیت بالاتر

٢٨٧-صبح جمعه ٩-١١-٩٤ ( دقّت و تدبّر در امور- ناقه صالح - خانمها ) کیفیت بالاتر

٢٨٦-صبح جمعه ٩-١١-٩٤ ( متناسب بودن اولیاء الهی در هر زمان با درک افراد جامعه - جشن میلاد - آقایان ) کیفیت بالاتر

٢٨٥-صبح پنجشنبه ٨-١١-٩٤ (یاد بود آقای جعفر صالحی مأذون نماز در سوئد )  کیفیت بالاتر

٢٨٤-صبح چهارشنبه ٧-١١-٩٤ (قصد تشرف - یاد خدا - آوردن استثناء - خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٨٣-صبح یکشنبه ٤-١١-٩٤ (همت سلمان پارسی - احترام به انسانها -  برآورده شدن نیاز انسان در مراحل مختلف تربیت - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٨٢-صبح شنبه ٣-١١-٩٤ (موقعیت نزول آیات قرآن - جمع آوری قرآن - خانمها  ) کیفیت بالاتر

٢٨١-صبح شنبه ٣-١١-٩٤ (اصلاح فرد و جامعه در مکتب عرفان - آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٨٠-صبح جمعه ٢-١١-٩٤ (هبوط آدم و وسوسه شیطان- نگرانی درباره امور دنیا- خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٧٩-صبح جمعه ٢-١١-٩٤ ( مغز و پوست قرآن  - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٧٨-صبح پنجشنبه ١-١١-٩٤ (سالگرد رحلت حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیچاره بیدختی "صالحعلیشاه"طاب ثراه )  کیفیت بالاتر

٢٧٧-صبح چهارشنبه ٣٠-١٠-٩٤ (تمرکز حواس - توجه به معنای ذکر - مدیتیشن و مانترا - تعهد در تشرف به فقر - خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٧٦-صبح یکشنبه ٢٧-١٠-٩٤ (جسم و روح در انسان - غلبه جان بر جسم و تسلط بر خود - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٧٥-صبح شنبه ٢٦-١٠-٩٤ (مدل قراردادن قرآن برای رفع نیازهای زندگانی - ریزه کاریهای خلقت انسان - دانستن معنی قرآن - خانمها  ) کیفیت بالاتر

٢٧٤-صبح جمعه ٢٥-١٠-٩٤ ( القاء قرآن به پیامبر-اراده و تصرّف حق - خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٧٣-صبح جمعه ٢٥-١٠-٩٤ ( حبّ جاه و شخصیت بزرگترین مانع کمال - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٧٢-عصر پنجشنبه ٢٤-١٠-٩٤ (توجیه نقص رفتار خود با افتخار به گذشتگان - دعوای بیهوده - انتخاب روش براساس تفکر - تقویت حسن - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٧١-صبح چهارشنبه ٢٣-١٠-٩٤ (نظر به جنبه های جسمی و روحی بیمار - تعادل قوای اعضای بدن - رعایت اعتدال - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٧٠-صبح یکشنبه ٢٠-١٠-٩٤ (جوهر و عرض - حرکت و تغییر حالت - حرکت جوهریه و تبدیل - شوک روحی - تمایز عارف و صوفی و فیلسوف )  کیفیت بالاتر

٢٦٩-صبح شنبه ١٩-١٠-٩٤ (جایگاه روح انسانی قبل از خلقت انسان - مرغ باغ ملکوت و قفس تن - پند گرفتن از وقایع- خانمها  ) کیفیت بالاتر

٢٦٨-صبح شنبه ١٩-١٠-٩٤ (جمع آوری قرآن - دقت در معنی آیات و موقعیت نزول آنها - آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٦٧-صبح جمعه ١٨-١٠-٩٤ (مشکلات زندگی موجب ثبات قدم و تقویت معنوی است)  کیفیت بالاتر

٢٦٦-صبح پنجشنبه ١٧-١٠-٩٤ (سالگرد حضرت آقای سلطان علیشاه طاب ثراه )  کیفیت بالاتر

٢٦٥-صبح چهارشنبه ١٦-١٠-٩٤ (شکایت از زندگی - کار و فعالیت - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٦٤-صبح یکشنبه ١٣-١٠-٩٤ (تسری آیات قرآن به همه زمانها - نزدیکی حساب - دوری و نزدیکی - رجوع به متخصص - خانمها   )  کیفیت بالاتر

٢٦٣-عصر شنبه ١٢-١٠-٩٤ (ارتباط روحی بیمار و طبیب  ) کیفیت بالاتر

٢٦٢-صبح شنبه ١٢-١٠-٩٤ (تناسب قواعد الهی در احکام دینی و قواعد زندگی - مقبولیت عرف و سنت قابل قبول عموم- خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٦١-صبح شنبه ١٢-١٠-٩٤ (فضیلت مجلس فقری شب جمعه و دوشنبه و تعطیلی جمعه  -آقایان ) کیفیت بالاتر

٢٦٠-صبح  جمعه  ١١-١٠-٩٤  (ازدواج اختلاف خانوادگی ، تولد فرزند - خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٥٩-صبح  جمعه  ١١-١٠-٩٤  (مبداء روحانی و رعایت احکام جسمانی - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٥٨-صبح چهارشنبه  ٩-١٠-٩٤ (عزا - انحراف از اصل - بنی هاشم و بنی امیه - پیروی از حضرت علی (ع) - خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٥٧-صبح سه شنبه ۸-١٠-٩٤ (میلاد حضرت رسول  اکرم (ص ) و امام جعفر صادق(ع ) - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٥٦-صبح  سه شنبه ۸-١٠-٩٤ ( میلاد حضرت رسول  اکرم (ص ) و امام جعفر صادق(ع )  -آقایان ) کیفیت بالاتر

٢٥٥-صبح یکشنبه ٦-١٠-٩٤ (سالگرد حضرت آقای نورعلیشاه طاب ثراه   )  کیفیت بالاتر

٢٥٤-صبح شنبه ٥-١٠-٩٤ (تنزل کلام گوینده یا بالا بردن مقام شنونده برای مکالمه خداوند با بندگان - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٥٣-صبح شنبه ٥-١٠-٩٤ (ملائکه نیروهای اجرای اوامر الهی  -آقایان ) کیفیت بالاتر

٢٥٢-صبح  جمعه  ٤-١٠-٩٤  (یادروز تولد عیسی علیه السلام - خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٥١-صبح  جمعه  ٤-١٠-٩٤  (وظیفه انسان در معنویت بخشیدن به مادیّات - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٥٠-صبح چهارشنبه ٢-١٠-٩٤ (مشورت زوجین با پدر و مادر و با یکدیگر - نگرانی از آینده - ایجاد نیاز و توقع توسط جامعه - خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٤٩-صبح یکشنبه ٢٩-٩-٩٤ (آفرینش انسان و تفویض اختیار به بشر - خانمها  )  کیفیت بالاتر

٢٤٨-صبح شنبه ٢٨-٩-٩٤ (اراده - تصمیم گرفتن با تفکر - جذبه - اداره هر عالم با قانون همان عالم  - خانمها)  کیفیت بالاتر

۲۴۷-صبح  جمعه  ۲۷-٩-٩٤ (معنای سعادت - خانمها)  کیفیت بالاتر

۲۴۶-صبح  جمعه  ۲۷-٩-٩٤ (اتحاد و همدلی - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٤٥-صبح پنجشنبه ٢٦-٩-٩٤ (اختلاف اعتقادی یا تاریخی در ولادت یا رحلت پیامبر (ص) -آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٤٤-صبح چهارشنبه ٢٥-٩-٩٤ (آزادی  - تصرف خيال - تفاوت وهم و خیال - همت بلند - خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٤٣-عصر  سه شنبه  ٢٤-٩-٩٤ (خواندن قرآن- اسلام و ایمان - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٤٢-صبح یکشنبه ٢٢-٩-٩٤ (سرور و عزا و معنی شادی - پایان ماه صفر - اسلام دین صلح است - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٤١-صبح  شنبه  ٢١-٩-٩٤ (رحلت رسول اکرم (ص) - عدم رفتار به دستورات و مصائب وارده بر بشر - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٤٠-صبح  جمعه  ٢٠-٩-٩٤ (رحلت رسول اکرم (ص) - عدم رفتار به دستورات و مصائب وارده بر بشر - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٣٩-صبح چهارشنبه ١٨-٩-٩٤ (خلقت بشر و فطرت زن و مرد - توبه و بازگشت به فطرت - آثار جنگ و تقابل و کشمکش - خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٣٨-صبح یکشنبه ١٥-٩-٩٤ (استثناء و برگرداندن به خدا - شاهکار ادبی و اخلاقی و عرفانی گلستان سعدی - لفظ و معنی - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٣٧-عصر شنبه ١٤-٩-٩٤ ( اسرار پزشکی -تداوم درمان و توکل-تفاوت در حساسیت ادراک و حافظه - امید و توقع )  کیفیت بالاتر

٢٣٦-صبح شنبه ١٤-٩-٩٤ ( آگاهی به وجود خود و شناخت خدا - وحدت وجود - خانمها)  کیفیت بالاتر

 ٢٣٥-صبح شنبه ١٤-٩-٩٤ (مقام شهید -آقایان ) کیفیت بالاتر

٢٣٤-صبح  جمعه  ١٣-٩-٩٤ (نفخه الهی در خلایق- خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٣٣-صبح  جمعه  ١٣-٩-٩٤ (توجه و تذکر دائمی به واقعه کربلا - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٣٢-صبح پنجشنبه ١٢-٩-٩٤ (کمیت و کیفیت درویشی-آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٣١-صبح یکشنبه ٨-٩-٩٤ (نفوذ و تأثیر افکار معاشر - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٣٠-صبح شنبه ٧-٩-٩٤ (ضرورت انجام بیعت و رفتار به شرایط آن - خانمها)  کیفیت بالاتر

 ٢٢٩-صبح شنبه ٧-٩-٩٤ (شرح سوره نور-آقایان ) کیفیت بالاتر

٢٢٨-صبح  جمعه  ٦-٩-٩٤ (تربیت  فرزندان برای آینده- خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٢٧-صبح  جمعه  ٦-٩-٩٤ (مطابقت بزرگ زمان با زمان - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٢٦-صبح پنجشنبه ٥-٩-٩٤ (رعایت لباس ، بنا بر عرف جامعه - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٢٥-صبح چهارشنبه ٤-٩-٩٤ (ظرافت بیان و معنا در کلمات و عبارات قرآن - خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٢٤-صبح یکشنبه ١-٩-٩٤ (اندازه در خلقت - وقت شناسی - حسادت -عجله - شیطان - موسی و فرعون - عبرت گرفتن- خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٢٣-صبح شنبه٣٠-٨-٩٤ (فطرت و عادت - انطباق تربیت با فطرت - خانمها  )کیفیت بالاتر

٢٢٢-صبح شنبه ٣٠-٨-٩٤ (فطرت و عادت-آقایان  )کیفیت بالاتر

٢٢١-صبح  جمعه  ٢٩-٨-٩٤ (ضعف بشری و قدرت معنوی انسان -معنای خلیفه الهی- خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٢٠-صبح  جمعه  ٢٩-٨-٩٤ (ضعف بشری و قدرت معنوی انسان  - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢١٩-صبح چهارشنبه ٢٧-٨-٩٤ (وقوع بلایا - خانمها)  کیفیت بالاتر

٢١٨-صبح  جمعه  ٢٢-٨-٩٤ (انجام کارها با قدرت فکر و ایمان- خانمها)  کیفیت بالاتر

٢١٧-صبح  جمعه  ٢٢-٨-٩٤ (عرفان ، معنای احکام شرع است  - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢١٦-صبح پنجشنبه ٢١-٨-٩٤ (رحم کنید تا خدا بر شما رحم کند  - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢١٥-صبح چهارشنبه ٢٠-٨-٩٤ (توجه به سخن - نیروی ورای حواس انسان - سکوت ذهن - عوالم ورای این عالم - رویا - خانمها)  کیفیت بالاتر

٢١٤-صبح یکشنبه ١٧-٨-٩٤ (حکم اسلامی - طلاق - احکام و اخلاقیات در قرآن - شرط بخشش خداوند - تربیت خود و تربیت فرزند - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢١٣-صبح شنبه ١٦-٨-٩٤ (شفاء- خانمها )کیفیت بالاتر

٢١٢-صبح  جمعه  ١٥-٨-٩٤ (رعایت آداب جمع -یاد خدا در تمام مراحل زندگی- خانمها)  کیفیت بالاتر

٢١١-صبح  جمعه  ١٥-٨-٩٤ (گل های مختلف دسته گل مومنان  - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢١٠-صبح چهارشنبه ١٣-٨-٩٤ (نسبی بودن زمان - علت و معلول - خانمها) کیفیت بالاتر

٢٠٩-صبح یکشنبه ١٠-٨-٩٤ (جامعه شناسی و روانشناسی تربیتی و تربیت دینی و عرفانی - تغییر حکم با تغییر شرایط موجد حکم - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٠٨-عصر شنبه ٩-٨-٩٤ (احساس ناملایم و بروز خشم  - اثر اجتماع و اقتصاد مشترک  )کیفیت بالاتر

٢٠٧-صبح شنبه ٩-٨-٩٤ (عدد راههای بسوی خدا - برائت از تعلقات و شهود تجلی دلدار- خانمها )کیفیت بالاتر

٢٠٦-صبح شنبه ٩-٨-٩٤ (طی مراحل سلوک - آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٠٥-صبح  جمعه  ٨-٨-٩٤ (ذکر و فکر - خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٠٤-صبح  جمعه  ٨-٨-٩٤ (بقای انسان  - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٠٣-صبح  پنجشنبه  ٧-٨-٩٤ (عزای امام حسین (ع)  دائمی است - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٠٢-صبح چهارشنبه ٦-٨-٩٤ (ضبط در حافظه - انتخاب راه - عبور از تردید و شک - تبرک - خانمها) کیفیت بالاتر

٢٠١-صبح یکشنبه ٣-٨-٩٤ (انتظار ظهور امام  (ع) -یازدهم محرم-پیام عزاداری ها- آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٠٠-سحر شنبه  ٢-۸-٩٤ (عاشورای حسینی - آقایان)  کیفیت بالاتر

۱۹۹-صبح  پنجشنبه  ٣٠-٧-٩٤ (علم پرستی- خلوص نیت در عبادت - آقایان)  کیفیت بالاتر

١٩٨-صبح چهارشنبه ٢٩-٧-٩٤ (اختلاف نظر در ازدواج - ازدواج مسلم با یکتاپرستان - فرآموشی و مقابله با آن - خانمها) کیفیت بالاتر

١٩٧-صبح یکشنبه ٢٦-٧-٩٤ (تجسم صورت - قاعده شمول مرور زمان - سود و ربا در مشارکت و قرض - گردش پول و ثروت  - خانمها ) کیفیت بالاتر

١٩٦-صبح شنبه ٢٥-٧-٩٤ ( آداب نشستن در مجالس - گوش دادن به پاسخ سوالات - تقدم دیگران بر خود - خانمها ) کیفیت بالاتر

١٩٥-صبح شنبه ٢٥-٧-٩٤ (راه صحیح استفاده از نعمت های الهی  -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٩٤-صبح جمعه ٢٤-٧-٩٤ (نظریه عرفا در باره شیطان - خانمها ) کیفیت بالاتر

١٩٣-صبح جمعه ٢٤-٧-٩٤ (تفاوت اقوال عرفا برمبنای تفاوت احوال - آقایان ) کیفیت بالاتر

١٩٢-صبح چهارشنبه ٢٢-٧-٩٤ (پیر پالان دوز و شیخ بهایی - سالروز ولادت - خانمها ) کیفیت بالاتر

١٩١-صبح یکشنبه ١٩-٧-٩٤ (خلقت جهان - خلقت جدید از اجتماع مخلوقات همجنس - خانمها ) کیفیت بالاتر

١٩٠-صبح شنبه ١٨-٧-٩٤  (یادآوری معانی نشانه ها و سمبل های بدو تشرف به فقر-خانمها )  کیفیت بالاتر

١٨٩-صبح جمعه ١٧-٧-٩٤ (نام گذاری روزهای هفته - خانمها ) کیفیت بالاتر

١٨٨-صبح چهارشنبه ١٥-٧-٩٤ (برنامه زندگی - استراحت در شب و بیداری سحر - ذکر - خانمها) کیفیت بالاتر

١٨٧-صبح یکشنبه ١٢-٧-٩٤ (اعتدال و میانه روی در انفاق و تواضع و تفاخر و کوچک و بزرگ پنداشتن خود - کم صحبت کردن - خانمها) کیفیت بالاتر

١٨٦-عصر شنبه ١١-٧-٩٤  (اثر مواد مخدر بر نسل وضرورت توجه به آن-اثر روانی و غیر مادی بر طب  )  کیفیت بالاتر

١٨٥-صبح شنبه ١١-٧-٩٤  (اثر جمع افراد در همراهی و اجتماع - اجرای احکام - خانمها ) کیفیت بالاتر

١٨٤-صبح شنبه ١١-٧-٩٤  (معنی و تعریف اسلام واقعی -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٨٣-صبح جمعه ١٠-٧-٩٤ (وظایف اخلاقی زن و شوهر و مطالبات مالی هر یک از زوجین از یکدیگر - خانمها ) کیفیت بالاتر

١٨٢-صبح جمعه ١٠-٧-٩٤ (عید سعید غدیر خم  - آقایان ) کیفیت بالاتر

١٨١-صبح  پنجشنبه  ٩-٧-٩٤ (مقام حضرت علی (ع) - راه حل گرفتاریهای فقرا - آقایان)  کیفیت بالاتر

١٨٠-صبح چهارشنبه ٨-٧-٩٤ (شرکت در مجالس فقری -خصوصیات فردی و جامعه شناسی گروه های اجتماعی  - خانمها) کیفیت بالاتر

١٧٩-صبح یکشنبه ٥-٧-٩٤ (تنوع و تکامل حیات - منع تشییع فساد - جمع اضداد و آفرینش - زن و مرد مظاهر رحمت و غضب خداوند- خانمها) کیفیت بالاتر

١٧٨-صبح شنبه ٤-٧-٩٤  (تسلیت - شهادت - شفاء و ایمان - تبریک - خانمها ) کیفیت بالاتر

١٧٧-صبح شنبه ٤-٧-٩٤  (واقعه مکه-آقایان )  کیفیت بالاتر

١٧٦-صبح جمعه ٣-٧-٩٤ ( وفای به عهد - سوره توبه - تقوی - خانمها) کیفیت بالاتر

١٧٥-صبح جمعه ٣-٧-٩٤ (رشته ناگسستنی انبیاء و اولیاء  - آقایان ) کیفیت بالاتر

١٧٤-صبح  پنجشنبه  ٢-٧-٩٤ (عید سعید قربان  - خانمها )  کیفیت بالاتر

١٧٣-صبح  پنجشنبه  ٢-٧-٩٤ (عید سعید قربان - آقایان  )  کیفیت بالاتر

١٧٢-صبح چهارشنبه ١-٧-٩٤ (روز عرفه - جشن گرفتن عید قربان - خانمها) کیفیت بالاتر

١٧١-صبح یکشنبه ٢٩-٦-٩٤ (نسبیت - بیان - رؤیت نمونه هایی از عوالم بعدی - توقف نکردن در راه - خانمها) کیفیت بالاتر

١٧٠-صبح شنبه ٢٨-٦-٩٤  (رعایت حال دیگران - نشستن در مجالس - رعایت نظم و رعایت نظام - ربا و حیله شرعی - تنفر از بدی  -خانمها )  کیفیت بالاتر

١٦٩-صبح شنبه ٢٨-٦-٩٤  (رعایت نظم و عدالت در همه امور  -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٦٨-صبح جمعه ٢٧-٦-٩٤ (نکات عرفانی و تربیتی در زندگانی پیامبر (ص)- خانمها) کیفیت بالاتر

١٦٧-عصر  پنجشنبه  ٢٦-٦-٩٤ (اعتدال و میانه روی - پیدا کردن راه - نعمات الهی - ضلالت و دلالت - نسیان - خانمها )  کیفیت بالاتر

١٦٦-صبح  پنجشنبه  ٢٦-٦-٩٤ (تعطیلی درمانگاه بیدخت - آقایان  )  کیفیت بالاتر

١٦٥-صبح چهارشنبه ٢٥-٦-٩٤ (کوتاه نوشتن نامه - سحر و جادو - تصمیم گیری در قبول یا رد خواستگاری - خانمها) کیفیت بالاتر

١٦٤-صبح یکشنبه ٢٢-٦-٩٤ (تقسیم کار و وظیفه در خانواده - شرط و توافق قبل ازدواج  - خانمها) کیفیت بالاتر

١٦٣-صبح شنبه ٢١-٦-٩٤  (معنی سجده -خانمها )  کیفیت بالاتر

١٦٢-صبح جمعه ٢٠-٦-٩٤ (وظیفه و محدودیت انسان در انجام امور - درک فاعل بودن خداوند - حل گرفتاریها - خانمها) کیفیت بالاتر

١٦١-صبح جمعه ٢٠-٦-٩٤ (حد مالکیت انسان - آقایان ) کیفیت بالاتر

١٦٠-صبح چهارشنبه ١٨-٦-٩٤ (پند و نصیحت - خاقانی - بشر حافی - فضیل عیاض - کشش ایمانی - خانمها) کیفیت بالاتر

١٥٩-صبح یکشنبه ١٥-٦-٩٤ (احترام مقابر بزرگان - لزوم اخذ اجازه برای خدمت در مزار سلطانی - خانمها) کیفیت بالاتر

١٥٨-عصر شنبه ١٤-٦-٩٤  (معراج -  خواندن اذان در گوش نوزاد - ضبط خاطره )  کیفیت بالاتر

١٥٧- صبح جمعه  ١٣-٦-٩٤  (چشم بصیرت لازمه درک حقایق معنوی است- خانمها )  کیفیت بالاتر

١٥٦- صبح جمعه ١٣-٦-٩٤ (روح عرفان در جان انسان و آثار ادبی - آقایان )   کیفیت بالاتر

١٥٥-صبح  پنجشنبه   ١٢-٦-٩٤ (علم به ذرات موجودات - آقایان  )  کیفیت بالاتر

١٥٤-صبح  چهارشنبه ١١-٦-٩٤ ( شرایط تأثیر دعا - مرا بخواهید تا اجابت کنم - معنی التماس دعا - خانمها  )  کیفیت بالاتر

١٥٣-صبح  یکشنبه  ٨-٦-٩٤   (توبه و ایمان و عمل صالح - بیزاری از عمل - جلوه اعتقادات در افعال - جبران زیان به دیگران -خانمها  )  کیفیت بالاتر

١٥٢-صبح شنبه ٧-٦-٩٤  (بررسی و اتخاذ تصمیم هنگام شک و تردید  -خانمها )  کیفیت بالاتر

١٥١-صبح شنبه ٧-٦-٩٤  (معنویت احکام اسلام تغییر ناپذیر است  -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٥٠- صبح جمعه ٦-٦-٩٤  (ناپایداری گرفتاریها و خوشی های زندگی-توجه به معنویت - خانمها )  کیفیت بالاتر

١٤٩- صبح جمعه  ٦-٦-٩٤ (جلوه حضور و اراده الهی - آقایان )   کیفیت بالاتر

١٤٨-صبح  پنجشنبه   ٥-٦-٩٤ (حیات و حواس جسمانی و روحانی بشر - آقایان  )  کیفیت بالاتر

١٤٧-صبح  چهارشنبه ٤-٦-٩٤ ( میلاد   حضرت امام رضا (ع) - آقایان  )  کیفیت بالاتر

١٤٦-صبح  یکشنبه١-٦-٩٤  (تغییرات و تحولات طبیعی-خانمها  )  کیفیت بالاتر

۱۴۵-صبح  شنبه۳۱-۵-۹۴ (حکمت اعطای اجازه نماز و حدود اجازه مأذونین نماز - معوذتین (سوره های فلق و ناس) -خانمها  )  کیفیت بالاتر

۱۴۴-صبح شنبه ۳۱-۵-۹۴  (اخلاص در عمل  -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٤٣- صبح جمعه  ٣٠-۵-۹۴ (مراحل خلقت انسان ، رمزهایی درباره سجده آدم ،حسد و حسادت - خانمها )  کیفیت بالاتر

۱۴۲- صبح جمعه  ٣٠-۵-۹۴ (میلاد امام رضا- آقایان)   کیفیت بالاتر

۱۴۱- صبح پنجشنبه  ۲۹-۵-۹۴ (آزادی زندانیان فقرا - آقایان)   کیفیت بالاتر

١٤٠-صبح  چهارشنبه  ٢٨-٥-٩٤ (سؤالات بی ربط - اجرای امر عین دستور - عمل به مصداق حکمت حکم رافع عمل به حکم نیست - وظیفه کمک به دیگران )  کیفیت بالاتر

١٣٩-عصر سه شنبه ٢٧-٠٥-٩٤ (تعادل در طبیعت - تربیت فرد فرد بشر - لزوم صلح - اهمیت مشورت - عدالت)  کیفیت بالاتر   

١٣٨- صبح یکشنبه  25-5-94(اصلاح و آشتی و وحدت میان متخاصمین - پیروزی به تعداد نفرات نیست - مهربان بودن با همدیگر - خانمها ) کیفیت بالاتر

١٣٧-صبح شنبه 24-5-94 (تفسیر سوره فلق - امید به روشنی - خیر و شر - شر تاریکی - شر زیادکننده زحمتها - شرکت در مجالس -خانمها )  کیفیت بالاتر

١٣٦- صبح جمعه 23-5-94 (نیک باشی و بدت گوید خلق به که بد باشی و نیکت گویند - خانمها )  کیفیت بالاتر

١٣٥- صبح جمعه 23-5-94 (لزوم اتحاد و همدلی بین فقرا - آقایان )  کیفیت بالاتر

١٣٤- صبح پنجشنبه 22-5-94 (مبنای اعتقاد قلبی در ظهور حکومت اسلام و سقوط جوامع اسلامی بعد آن - آقایان)   کیفیت بالاتر

١٣٣-صبح  چهارشنبه 21-5-94 (احترام و اطاعت امر پدر و مادر - عبادت - تقدم امر خداوند بر همه اعمال -خانمها)  کیفیت بالاتر

١٣٢- صبح سه شنبه  20-5-94(شهادت امام جعفر صادق (ع) )  کیفیت بالاتر

١٣١- صبح یکشنبه  18-5-94(دوست داشتن وظیفه - پاسخ بهتر به تحیت و درود - مهاجرت - مشورت و شنیدن نظرات متقابل - رضایت و احترام پدر و مادر - خانمها ) کیفیت بالاتر

١٣٠-صبح شنبه 17-5-94 (آگاهی و تکرار در شکلگیری عادت - تداوم عادت خوب و ترک عادت بد -خانمها )  کیفیت بالاتر

١٢٩- صبح جمعه 16-5-94 (تأمل  و دقت در سخن گفتن - احترام به پدر ومادرو تاثیرات معنوی آن - خانمها )  کیفیت بالاتر

١٢٨- صبح جمعه 16-5-94 (دستورات عاّم و خاص انبیاء - آقایان )  کیفیت بالاتر

١٢٧- صبح پنجشنبه 15-5-94 (شهادت امام جعفر صادق (ع) - آقایان)   کیفیت بالاتر

١٢٦-صبح  چهارشنبه 14-5-94 (مختصر نوشتن سوالات - مراجعه به طبیب - دیدار مؤمن - آقایان گنجی، فانی سمنانی، حاج شیخ عبدالله حائری -خانمها)  کیفیت بالاتر

١٢٥- صبح یکشنبه  11-5-94(قلمرو وظیفه انسان - پنهان نکردن نعمت و شکرگزاری نعمت - نعم الهی - خانمها ) کیفیت بالاتر

١٢٤-عصر شنبه 10-5-94 (درمان بدون توسل به دارو- پیشگویی - رویای صادق - مقابله خودکار بدن با بیماری - فرادرمانی   )  کیفیت بالاتر

١٢٣-صبح شنبه 10-5-94 (بر دوش گرفتن گناهان امت توسط پیامبر - استقامت بر امر  -خانمها )  کیفیت بالاتر

١٢٢- صبح جمعه 9-5-94 (درویشی، برادری و محبت و صلح است -خلوص نیت در درویشی - خانمها )  کیفیت بالاتر

١٢١- صبح پنجشنبه 8-5-94 (کرامت و آزادی انسان - آقایان)   کیفیت بالاتر

١٢٠-صبح  چهارشنبه 7-594 (نعمت ارتباطات نباید از انس و محبت و سلوک بکاهد - تصمیم گیری - استخاره - پاسخ نامه ها- خانمها)  کیفیت بالاتر

١١٩- صبح یکشنبه  4-5-94(خلوص نیت و اهمیت نیت در هر عمل - دقت در معانی - نماز - تفاوت حالات و روش زندگانی ) کیفیت بالاتر

١١٨-صبح شنبه 3-5-94 (مراسم حج و ملاک زندگی - لباس - پاکیزگی - قصد از عبادت اطاعت از امر خدا است -خانمها )  کیفیت بالاتر

١١٧- صبح جمعه 2-5-94 (انس و الفت بین زن و شوهر - بازخواست خداوند از اعمال و نتیجه عمل- خانمها )  کیفیت بالاتر

١١٦- صبح جمعه 2-5-94 (مهر و دوستی با همه انسانها- آقایان )  کیفیت بالاتر

١١٥- صبح پنجشنبه 1-5-94 (جنبه های شریعتی و طریقتی اسلام - آقایان)   کیفیت بالاتر

١١٤-صبح  چهارشنبه 31-4-94 (مشورت - وکالت خلیفه خدا - تردید در قبل و بعد از تصمیم گیری و اقدام - ملامت خود و توبه- خانمها )  کیفیت بالاتر

۱۱۳-عصر دوشنبه 29-3-94 (حج تمتع- سعي صفا و مروه- توكل -خانمها )  کیفیت بالاتر

١١٢- صبح یکشنبه  28-4-94(شرفیابی فقرای بیدخت - مهربانی با یکدیگر- فخر نفروختن ) کیفیت بالاتر

١١١-صبح شنبه 27-4-94 (عید سعید فطر-زنده بودن به روح - کاستن از تن و فزودن به روح - اطعام مسکین - لذت نماز - معنویت روزه -خانمها )  کیفیت بالاتر

١١٠-صبح شنبه  27-4-94 (عید سعید فطر - آقایان )  کیفیت بالاتر

١٠٩- عصر جمعه 26-3-94 (جلسه ختم قرآن-ریتم سخن در قرآن - مکالمه حبیب و محبوب در قرآن - جامعیت وجوه قرآن )  کیفیت بالاتر

١٠٨- صبح پنجشنبه 25-4-94 (فطریه- امساک در غذا  - آقایان)   کیفیت بالاتر

١٠٧-صبح  چهارشنبه 24-4-94 (ذکر و فکر اساس عرفان و تصوف- تاثیر یاد خدا  - خانمها )  کیفیت بالاتر

١٠٦- صبح یکشنبه  21-4-94 (شئون شخصی و اجتماعی انسان - توسعه وحدت و نزدیک کردن دلها - عرفان ادیان - مهربانی با همدیگر و دشمنی نکردن- خانمها)   کیفیت بالاتر

١٠٥-صبح شنبه 20-4-94 (آداب تربیت -حدود اجازه  -خانمها )  کیفیت بالاتر

١٠٤-صبح شنبه  20-4-94 (جمع شریعت و طریقت -حدود اجازه - آقایان )  کیفیت بالاتر

١٠٣- صبح پنجشنبه 18-4-94 (اراده الهی به عبث نیست - آقایان)   کیفیت بالاتر

١٠٢- صبح سه شنبه  16-4-94 (بیستم رمضان - شهادت حضرت علی ( ع) - آقایان)   کیفیت بالاتر

١٠١- صبح یکشنبه  14-4-94 (قلمروی اختیار  - انتخاب هدف در زندگی- خانمها)   کیفیت بالاتر

١٠٠-صبح شنبه 13-4-94 (حفظ و مواظبت بدن - ظرافت تربیت فرزند - تلازم اعتقاد و عادت - رفتار والدین در شکل گیری تربیت فرزند  -خانمها )  کیفیت بالاتر

٩٩-صبح شنبه  13-4-94 (اختلافات بشر ناشی از درک نادرست است - آقایان )  کیفیت بالاتر

٩٨- صبح پنجشنبه 11-4-94 (طوفان نوح در زمان ما  - آقایان)   کیفیت بالاتر

٩٧-صبح  چهارشنبه 10-4-94 ( تمایزات در فطرت مرد و زن و مقتضیات ازدواج هرکدام - کمک خواستن از دیگران - توجه به یاد خدا در همه حال- خانمها )  کیفیت بالاتر

٩٦- صبح یکشنبه  7-4-94 (همراهی شیطان نفس با انسان در زندگانی - فتنه و امتحان و جدا نشدن از نظم طبیعی - مسؤولیت اجتماعی - خانمها)   کیفیت بالاتر

٩٥-صبح شنبه 6-4-94 (اثر نماز و ذکر و دعای واقعی -خانمها )  کیفیت بالاتر

٩٤-صبح شنبه 6-4-94 (لزوم توجه به ظاهر و باطن - آقایان )  کیفیت بالاتر

٩٣- صبح پنجشنبه 4-4-94 (اسلام دین خشونت طلب نیست  - آقایان)   کیفیت بالاتر

٩٢-صبح  چهارشنبه 3-4-94 ( ذکروفکر، شک ، اهمیت درویشی ، اطاعت امرخدا، استخاره  - خانمها )  کیفیت بالاتر

٩١- صبح یکشنبه  31-3-94 ( چنان پر شد فضای سینه از دوست-انواع سلوک - قلندری - خانمها)   کیفیت بالاتر

٩٠-عصر شنبه 30-3-94 (قرائت قرآن و کسب دستورالعمل زندگی از آن - ابراهیم و عزرا (عزیر) - شک و تردید  )  کیفیت بالاتر

٨٩-صبح شنبه 30-3-94 (گروههای مؤمنین - تفاوت در خلوص و نیت در دل -خانمها )  کیفیت بالاتر

٨٨-صبح شنبه 30-3-94 (خداوند خالق و معلم بشر - آقایان )  کیفیت بالاتر

٨٧- صبح پنجشنبه 28-3-94 (معذوریت در روزه گرفتن  - آقایان) 

٨٦-صبح  چهارشنبه 27-3-94 ( استقبال رمضان - خواندن مثنوی - زنهار از شرّ کسی که به او خدمت کرده ای - آداب خدمت به  دیگران  - خانمها )  کیفیت بالاتر

٨٥- صبح یکشنبه  24-3-94 (نیت - توکل به خداوند- تبدیل کارهای بد به خوبی - خانمها)   کیفیت بالاتر

۸۴-صبح شنبه 23-3-94 (اول و آخر نزد خداوند - پوشیدن و فرآموش کردن کار خیر  -خانمها )  کیفیت بالاتر

٨٣- صبح جمعه 22-3-94 (شرایط گرفتن روزه و معافیت از آن - زمان شروع رمضان - خانمها)  کیفیت بالاتر

 

٨١- صبح پنجشنبه 21-3-94 (بیعت یا تجدید عهد  - آقایان)  کیفیت بالاتر

٨٠-صبح  چهارشنبه 20-3-94 ( اثر در نيت و معنای دعاست - خانمها )  کیفیت بالاتر

٧٩- صبح یکشنبه  17-3-94 (اثر صفات خداوند و شناخت آنها  - خانمها)   کیفیت بالاتر

٧٨-صبح شنبه 16-3-94 (ارتقاء شخصیت اجتماعی افراد در صدر اسلام - اویس قرنی -خانمها )  کیفیت بالاتر

٧٧-صبح شنبه 16-3-94 (آسمان بار امانت نتوانست کشید - آقایان )  کیفیت بالاتر

٧٦- صبح جمعه 15-3-94 (وحی -شفاء- حلال و حرام - خانمها)  کیفیت بالاتر

٧٥- صبح جمعه 15-3-94 (ریسمان الهی و اجتماع مومنین - آقایان )   کیفیت بالاتر

٧٤- صبح پنجشنبه 14-3-94 (مصافحه- آقایان)  کیفیت بالاتر

٧٣-صبح  چهارشنبه 13-3-94 ( میلاد حضرت قائم (عج) - خانمها )  کیفیت بالاتر

٧٢- صبح چهارشنبه 13-3-94( میلاد حضرت قائم (عج)  -آقایان )  کیفیت بالاتر

٧١- صبح یکشنبه  10-3-94 (جان اجزاء در جان انسان - ترس و حیرت و هیبت و محبت از درک عظمت الهی  - خانمها)   کیفیت بالاتر

٧٠-عصر شنبه 9-3-94 (کلاه شرعی- مشورت -استعداد قتل و قابلیت تربیت قاتل- منشاء طب-مرگ مغزی )  کیفیت بالاتر

٦٩-صبح شنبه 9-3-94 (افلاطون و فلوطین - تصویر و واقعیت - خانمها )  کیفیت بالاتر

٦٨- صبح شنبه 9-3-94 (کرم و بخشش - آقایان)  کیفیت بالاتر

٦٧- صبح جمعه 8-3-94 (تأسف از عدم توجه فقرا و مشایخ به دستورات و جلوه آن در به هم ریختگی جامعه) 

٦٦- صبح جمعه 8-3-94 (من از بی نوایی نیم روی زرد غم بینوایان رخم زرد کرد - خانمها)  کیفیت بالاتر

٦٥- صبح پنجشنبه 7-3-94 (جمع شریعت و طریقت   - آقایان)  کیفیت بالاتر

٦٤-صبح چهارشنبه  6-3-94(ترس از خداوند- اعتماد به خداوند- تبدیل ترس به نیرومندی- تسلط به خود-بیداری سحر)   کیفیت بالاتر

٦٣- صبح یکشنبه  3-3-94 (زجر شیعه - تحمل زجرها - بیرون رفتن زن به اذن شوهر  - خانمها)   کیفیت بالاتر

٦٢-صبح شنبه 2-3-94 (شکر نعمت - درک وفهم سختیها و اراده الهی - خانمها )  کیفیت بالاتر

٦١- صبح شنبه 2-3-94 (مراحل سلوک - آقایان)  کیفیت بالاتر

٦٠- عصر جمعه  1-3-94 (نشاط داشتن در همه چیز - خانمها)  

٥٩- صبح پنجشنبه 31-2-94 (رابطه جسم و روح  - آقایان)  کیفیت بالاتر

٥٨- صبح شنبه 26-2-94 (مبعث رسول اکرم (ص) - خانمها )  کیفیت بالاتر

٥٧- صبح شنبه 26-2-94 (مبعث رسول اکرم (ص) - آقایان)  کیفیت بالاتر

٥٦- صبح جمعه  25-2-94 (من ملک بودم و فردوس برین جایم بود - خانمها)   کیفیت بالاتر

٥٥- صبح جمعه 25-2-94 (اطاعت امر پدر - آقایان)  کیفیت بالاتر

٥٤- صبح پنجشنبه 24-2-94 (اخلاق و انسانیت ورای اقتصاد - آقایان)  کیفیت بالاتر

٥٣-صبح چهارشنبه  23-2-94(راه سلوک - فهمیدن - عقبه - دیدن عیب خود - تقدم اصلاح فکر در سلوک - مسلط شدن بر کارها - تصمیم بر تغییر)   کیفیت بالاتر

٥٢- صبح یکشنبه  20-2-94 (خاطرات از سفر حج - سلوک - بهتر بودن در هر روز - یکی بودن خواسته و مسیر در سلوک - لذت از خدا دانستن وقایع  - خانمها)   کیفیت بالاتر

٥١- صبح شنبه 19-2-94 (سالگرد جناب آقای هادی تابنده  - آقایان)  کیفیت بالاتر

٥٠- صبح جمعه  18-2-94 (آداب حضور در مجالس فقری -تربیت فررزندان-اجتماع و جامعه- معنویت بزرگان دین - خانمها)   کیفیت بالاتر

٤٩- صبح جمعه 18-2-94 (جلوه های نور واحد - آقایان)  کیفیت بالاتر

٤٨- صبح پنجشنبه 17-2-94 (به مناسبت سالروز در گذشت آقای هادی تابنده ودر گذشت ناگهانی خانم دکتر جذبی - آقایان)  کیفیت بالاتر

٤٧-صبح چهارشنبه  16-2-94(خوشآمدگویی به مهمانان بیدختی - خواستگاری و ازدواج - همراهی و همدلی زوجین)   کیفیت بالاتر

٤٦- صبح یکشنبه  13-2-94 (ترتیبات جهان - ملاحظه موارد ریز و رعایت جزئیات دستورات - احترام پدر و مادر - اسراف  - خانمها)   کیفیت بالاتر

٤٥- صبح شنبه 12-2-94 (13 رجب میلاد حضرت علی (ع) - خانمها )  کیفیت بالاتر

٤٤- صبح شنبه 12-2-94 (13 رجب میلاد حضرت علی (ع) - آقایان)  کیفیت بالاتر

٤٣- صبح جمعه 11-2-94 (شرفیابی خدام درمانگاه صالح - آقایان)  کیفیت بالاتر

٤٢- صبح جمعه  11-2-94 (تربیت و تقویت اراده فرزندان- ثبات قدم در کارها - خانمها)   کیفیت بالاتر

٤١- صبح جمعه 11-2-94 (مطابقت اعمال با تعالیم حضرت علی (ع) - آقایان)  کیفیت بالاتر

٤٠-صبح چهارشنبه  9-2-94(تقسیم بندی - عقل - توکل - وحدت وجود - توجه به معنی - اصل عرفان )   کیفیت بالاتر

٣٨- صبح یکشنبه  6-2-94 (نقش انسان در گردش جهان - رعایت اعتدال در درک اختیار خود و قدرت خالق - قابلیت تغییر انسان - خانمها)   کیفیت بالاتر

٣٧- صبح شنبه  5-2-94 (مکارم اخلاق - استقامت - ایثار و ازدواج - حمل عمل مؤمن بر صحت - تجسس نکردن - خانمها)   کیفیت بالاتر

٣٦- صبح شنبه 5-2-94 (از خود شناسی تا خدا شناسی - آقایان)  کیفیت بالاتر

٣٥- صبح جمعه  4-2-94 (خواندن اذان و اقامه به گوش نوزاد - خانمها)   کیفیت بالاتر

٣٤- صبح جمعه 4-2-94 (استمرار جلوه های متعدد ولایت - آقایان)  کیفیت بالاتر

٣٣-عصر چهارشنبه  2-2-94( به یاد بودن - بکاربردن تجربه و فکر در رفع مشکلات - یادگار کار خیر - نعمت دوستی و نیاز دیگران )   کیفیت بالاتر

 ٣٣-صبح چهارشنبه  2-2-94(تخیل و نویسندگی - خصوصیات روانی و وضعیت بدن - وراثت خصوصیات اخلاقی و تأثیر افعال پدر و مادر بر فرزند - خوردن غذای حلال )   کیفیت بالاتر

٣٢- صبح یکشنبه  30-1-94 (اطلاع از تمام شؤون زندگی - درد یکی درد همه است - نام خدا و نام علی - شیرینی پیاپی ولایت- خانمها)   کیفیت بالاتر

٣١- صبح شنبه  29-1-94 (قرآن بهترین کتاب - تغییر در قوم مگر تغییر درون افراد - پیروی نکردن از آنچه علم نداری- خانمها)   کیفیت بالاتر

٣٠- صبح شنبه 29-1-94 (رابطه طریقت و شریعت - آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٩- صبح جمعه  28-1-94 (عزا و عروسی - درجه سالک- خانمها)   کیفیت بالاتر

٢٨- صبح جمعه 28-1-94 (یاد گذشتگان ( درگذشت حاج امیر سعیدی) - آقایان)  کیفیت بالاتر

 ٢٧-صبح چهارشنبه  26-1-94(ذکر قلبی - تسلیم وسوسه نشدن - بیعت و اهمیت تعهد - رعایت آداب و دستورات )   کیفیت بالاتر

٢٦- صبح یکشنبه  23-1-94 (تعلیم به بشر - همیشه به فکر بودن - خصلت موجودات - قانون وراثت - تربیت - عقل و فهم و درایت - خانمها)   کیفیت بالاتر

٢٥- صبح شنبه  22-1-94 (بررسی مرحله بعد پیش از اقدام به عمل - مهاجرت - عقل عرفانی - تصمیم گیری فارغ از وسواس- خانمها)   کیفیت بالاتر

٢٤- صبح جمعه  21-1-94 (میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)-معنای الصلاه عمود الدین - خانمها)   کیفیت بالاتر

٢٣- صبح جمعه 21-1-94 (میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) - آقایان)  کیفیت بالاتر

 ٢٢-صبح چهارشنبه  19-1-94(اشتراک میان حیوان و انسان - نظم جهان - فرمانبرداری خداوند - جزای تخلف )   کیفیت بالاتر

٢١- صبح یکشنبه  16-1-94 (خوردن گوشت - گذشت از دیگری - شهادت حضرت حمزه و بخشیدن هنده و وحش  - خانمها)   کیفیت بالاتر

۲۰- صبح شنبه  15-1-94 (یکی بودن اعتقاد در ادیان - ارتباط خدا با بندگان - هر دورانی حکم خاص دارد - پاک بودن متدینین به ادیان الهی- خانمها)   کیفیت بالاتر

۱۹- صبح شنبه 15-1-94 (مشارکت در امور خیر - آقایان)  کیفیت بالاتر

١٨- صبح جمعه  14-1-94 (ازدواج موقت ، خدمت و احترام به پدر و مادر - خانمها)   کیفیت بالاتر

١٧- صبح جمعه 14-1-94 (عید به منزله خلع زشتی ها و لبس نیکی ها  - آقایان)  کیفیت بالاتر

 ١٦-صبح چهارشنبه  12-1-94(قبول طالبین - قدم محکم در سلوک - شک - بیدار شدن سحر - توجه به معنی قرآن - مأیوس نبودن )   کیفیت بالاتر

١٥- صبح یکشنبه  9-1-94 ( مبنای طبع مدنی بشر بر صلح و سلامت - عمل نکردن به دشمنی - آشتی و آرامش بین برادران - خانمها)   کیفیت بالاتر

١٤-عصر شنبه 8-1-94 (رابطه جرم و فطرت جانی  )  کیفیت بالاتر

١٣- صبح شنبه  8-1-94 (تطبیق دادن اخبار با قرآن - مقیاس و اندازه در اجر اعمال- خانمها)   کیفیت بالاتر

١٢- صبح شنبه 8-1-94 (مقام ولایت ائمه بین وجوب و امکان - آقایان)  کیفیت بالاتر

۱۱- صبح جمعه  7-1-94 ( جبر و اختیار - خلیفه الهی- خانمها)   کیفیت بالاتر

۱۰- صبح جمعه 7-1-94 ( خلع و لبس در حلول سال نو - آقایان)  کیفیت بالاتر

۹- صبح پنجشنبه  6-1-94 (وحدت اجرای زمان و همدلی افراد)   کیفیت بالاتر

 ٨-صبح چهارشنبه  5-1-94(تغییر و تکامل - حسابرسی فردی و اجتماعی - آثار مثبت فشارها - رعایت نیازهای فطری در سنین مختلف )   کیفیت بالاتر

 ٧-عصر سه شنبه  4-1-94( تکامل بدن - تحمل درد - حل مجهولات - تأثیر عوامل شناخته شده و شناخته نشده - نسبی بودن شر نسبت به هر موجود )   کیفیت بالاتر    

 ٦-به مناسبت نوروز 1394 سوم فروردین خانمها   کیفیت بالاتر    

 ٥-به مناسبت نوروز 1394 سوم فروردین  آقایان   کیفیت بالاتر

 ٤-به مناسبت نوروز 1394 دوم فروردین خانمها   کیفیت بالاتر    

 3-به مناسبت نوروز 1394 دوم فروردین  آقایان   کیفیت بالاتر    

 ٢-به مناسبت نوروز 1394 اول فروردین خانمها   کیفیت بالاتر    

 ١-به مناسبت نوروز 1394 اول فروردین  آقایان   کیفیت بالاتر