سال 1386

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 25-12-86 صبح روز شنبه ( حمع کثرت و وحدت )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 25-12-86 صبح روز شنبه

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 24-12-86 صبح روز جمعه حسینه تهران

فرمایشات حضرت آقای  مجذوب علیشاه 23-12-86  صبح روز پنجشنبه (دولت سرا -تذکرﺓ اولیاء  )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 16-12-86 مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-صحبت وصلوات )

فرمایشات حضرت آقای  مجذوب علیشاه 16-12-86  صبح روز پنجشنبه (دولت سرا - خلط مبحث )

فرمایشات حضرت آقای  مجذوب علیشاه 15 -12-86  صبح چهار شنبه ( مجلس خانمها - شرح)

فرمایشات حضرت آقای  مجذوب علیشاه 4-12-86  صبح روز شنبه ( مجلس خانمها - غفران و جزای اعمال)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 3-12-86 صبح روز جمعه حسینه تهران(تذکر اولیاء)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 2-12-86 مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-فکر-انتظار )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 1-12-86 مجلس روز چهارشنبه ( هدف خلقت )

فرمایشات حضرت آقای  مجذوب علیشاه 28-11-86  صبح روز یکشنبه ( ارتباط با خدا )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 27-11-86 صبح روز شنبه  ( جن )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 26-11-86 صبح روز جمعه حسینیه تهران ( لقاح مصنوعی )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 25-11-86 مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-ذکر-قسمت دوم )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 24-11-86 مجلس روز چهارشنبه( مسیح (ع) ومسیحیت )

فرمایشات حضرت آقای  مجذوب علیشاه 21-11-86  صبح روز یکشنبه ( ازدواج جوانان - روح و جسم )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 20-11-86 صبح روزشنبه (پند گرفتن)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 20-11-86 صبح روز شنبه (حرکت وسکون در عرفان)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 19-11-86 صبح روز جمعه حسینه تهران( رضا و توکل)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 18-11-86  مجلس شب جمعه (تفسیر پند صالح-ذکر)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 29-10-86 دولت سرا (شرح وقایع عاشورا - سحر عاشورای ۱۴۲۹ قمری)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 26-10-86 چهارشنبه ( خواب وخلقت)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  20-10-86 پنجشنبه (نماز)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 16-10-86 یکشنبه (خانواده)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  15-10-86 شنبه عید غدیر خم (توحید،معاد،ایمان)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 13-10-86 پنجشنبه مراسم عزاداری دولت سرا

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 12-10-86 چهارشنبه (توجه به آیات قرآن-داستانهای مثنوی)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 8-10-86  یکشنبه (ولایت)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 4-10-86 چهارشنبه (عمل به دستورات -توبه)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 2-10-86 یکشنبه (عشق و خواب)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 25-9-86 یکشنبه (خشم-خلقت)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 24-9-86 شنبه (نماز-ازدواج)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 23-9-86 جمعه (امام جماعت)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 22-9-86 صبح پنجشنبه (جنگ بدر)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 21-9-86  چهارشنبه (دستورات قرآن-وراثت-غریزه-فکر)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 17-9-86 شنبه (ادیان و مذاهب)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  16-9-86 جمعه

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 15-9-86 صبح پنجشنبه

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 14-9-86  چهارشنبه(پل صراط)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 11-9-86 صبح یکشنبه

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 10-9-86 شنبه (میانه روی در کارها)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 9-9-86  جمعه (ازدواج-برزخ)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 8-9-86  صبح پنجشنبه (جهاد)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 7-9-86  چهارشنبه (تناسخ-امام زمان-خلوص نیت)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 4-9-86 صبح یکشنبه (حضرت عیسی-امتحان)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 3-9-86 شنبه (امانت داری)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  30-8-86 چهارشنبه (فروش اعضای بدن)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  27--8-86 صبح یکشنبه ( مناظره-اعتیاد)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  25-8-86  جمعه  (شکر گذاربودن از حوادث)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  23-8-86  چهارشنبه ( حجاب)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  20-8-86 صبح یکشنبه ( تفسیر آیه تحریم)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  20-8-86 شب دوشنبه (اهمیت ذکر خدا )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  19-8-86 صبح شنبه ( تشکیل خانواده)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  18-8-86 جمعه ( آداب مجلس)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  17-8-86 صبح پنجشنبه (مذهب جعفری)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  16-8-86  چهارشنبه (بیعت-بخشش گناهان)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  13-8-86  صبح یکشنبه (تفسر قرآن)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  11-8-86  جمعه ( خلقت فطرت)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 10-8-86  شب جمعه (تکامل)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  4-9-86  صبح یکشنبه (ترس)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  6-8-86  صبح یکشنبه (تاریخچه اسلام)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 5-8-86   صبح شنبه (شرح مثنوی)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 4-8-86   جمعه (بینش الهی )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  3-8-86  صبح پنجشبه (تاریخ تکرار میشود )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  3-8-86   شب جمعه ( قسم )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 2-8-86  چهارشنبه (تاریخ )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 29-7-86 صبح یکشنبه (اخبار و احادیث راجع به صوفیه)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 28-8-86  صبح شنبه (جایگاه شعر در عرفان-اذان گفتن در گوش فرزندان)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 27-8-86  جمعه (خلوص نیت-زیارت حج)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 26-7-86  شب جمعه (تکامل و ظهور منجی عالم بشریت)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 25-7-86 چهارشنبه (علوم ظاهری-عدل خدا)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 22-7-86   صبح یکشنبه (فطرت وعبادت)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 19-7-86  صبح پنجشنبه (استحلال -وحدت)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  18-7-86  چهار شنبه (حدیث قدسی)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 14-7-86   صبح شنبه (معنویت حضرت علی (ع) )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 12-7-86  صبح پنجشنبه (حضرت علی (ع) )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  5-7-86   صبح پنجشنبه  (اجازه واطاعت امر)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 4-7-86  چهار شنبه (روش حضرت علی (ع) )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 28-6-86  چهار شنبه (بیعت)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 22-6-86  صبح پنجشنبه  (روزه)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 18-6-86  صبح یکشنبه (ازدواج)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 17-6-86  صبح شنبه  (روزه)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 17-6-86  صبح شنبه  ( ازدواج )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 16-6-86  شب جمعه ( عبودیت )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 15-6-86  چهارشنبه ( حلال وحرام )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 11-6-86  صبح یکشنبه

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 10-6-86  صبح شنبه  ( تنازع بقاء -دفاع)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  9-6-86  جمعه (خوف و رجاء )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  8-6-86  شب جمعه (شیعه و سنی- بعثت )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه   8-6-86  صبح پنجشنبه (  امام زمان )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 7-6-86  صبح چهارشنبه ( نیمه شعبان، ولادت حضرت مهدی (عج) صبح چهارشنبه )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 21-5-86  صبح یکشنبه ( ادامه کار دنیایی در شب جمعه )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 19-5-86  جمعه ( ایثار )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 18-5-86  شب جمعه (شهادت امام موسی کاظم (ع)  )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 17-5-86  چهارشنبه (روحیه بدخویی )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 12-5-86   جمعه ( بچه ها و حسینیه )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 11-5-86  شب جمعه ( کتاب الهی )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 10-5-86  صبح چهارشنبه ( کار کردن در روز جمعه )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  7-5-86 صبح یکشنبه ( عشریه )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  7-5-86  جمعه ( اعتدال )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 06-05-1386 (13 رجب 1428 - ولادت حضرت علی (ع))

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 05-05-1386 (طریقت - شریعت)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  4-5-86  شب جمعه (طریقت و شریعت )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه   3-5-86   چهارشنبه (جنگ در اسلام )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 31-4-86  صبح یکشنبه ( حضرت آقای رضا علیشاه -تجربه )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  29-4-86  جمعه (سحر و جادو )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 28-4-86  شب جمعه

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 27-4-86  چهرشنبه ( جنگ و دفاع در اسلام )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 24-4-86  صبح یکشنبه (اصلاح صفات )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 22-4-86  جمعه ( فطرت و خلقت )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 20-4-86  چهرشنبه ( ذکر )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 14-4-86  صبح پنجشنبه ( ولادت حضرت فاطمه (س) )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  13-4-1386

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 8-4-86  جمعه ( خواب -ازدواج-حروف مقطعه )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 24-3-1386 مجلس شب جمعه

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 24-03-1386 (خلقت انسان)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 24-3-1386

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 19-3-86 شنبه (مرگ -هور )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه مجلس شب جمعه 17-3-1386 حسینیه تهران

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 17-03-1386 (ائمه و ایمان)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه صبح روز پنج شنبه 17-3-1386 در دولتسرا

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 16-3-1386

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 10-3-1386

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 9-3-1386

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه صبح روز پنج شنبه 3-3-1386 در دولت سرا

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه صبح روز چهار شنبه 2-3-1386 در دولت سرا

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 27-02-1386 (مشورت و استخاره)

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 20-02-1386 (سب و لعن)

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 13-02-1386 (احسان والدین)

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 06-02-1386 (شکر)

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 30-01-1386 (تاریخچه مزار)

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 23-01-1386 (علل الشریعه)

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 09-01-1386 (مراحل عرفان)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 08-01-1386

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 03-01-1386 (نوروز)

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 02-01-1386 (سیاست)

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 02-01-1386 (نوروز)

*اعلامیه نوروز 1386

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت نوروز 1386 اول فروردین

سال 1385

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 24-12-1385 (اطاعت از اوامر الهی-ربا-احتیاط -آقایان)

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 17-12-1385 (خلقت)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 16-12-1385

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 10-12-1385(عصر)

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 10-12-85 (ادب حضور در مجالس درویشی)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 10-12-1385 (صبح)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 09-12-1385

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 04-12-1385

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 03-12-1385 (مفهوم درویشی)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 29-11-1385

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 26-11-1385 (صبح)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 12-11-1385 (صبح)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 29-10-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 28-10-1385

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 22-10-1385

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 19-10-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 14-10-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 13-10-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 7-10-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 6-10-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 30-9-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 16-9-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 18-8-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 11-8-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 04-8-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 27-7-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 26-7-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه  30-6-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 23-6-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 16-6-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 19-5-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 12-5-1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه 5-5-1385

سال 1384

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه روز پنج شنبه 27 بهمن 84

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه روز چهار شنبه 26 بهمن 84 مجلس خانم ها  

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه روز پنج شنبه 25 اسفند 84